x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Moduuli 1: Nuorisotutkimus, 80 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimusmenetelmät, tuntee nuorisotutkimuksen kenttää, tietää ajankohtaiset tutkimustarpeet ja – aiheet, tuntee nuorisotutkimuksen historiaa, pystyy itsenäisesti hallitsemaan tutkimustyöprosessin, osaa raportoida tutkimuksensa tieteellisesti, tuntee tieteen etiikan, tuntee teoreettiset taustat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja osaa soveltaa tätä tietoa omassa opinnäytetyössään.

Sisältö

Opiskelija perehtyy nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin, metodologisiin kysymyksiin ja itsenäiseen tutkimuksen tekoon. Pro gradun työstäminen aloitetaan viimeistään syksyllä 2012. Tutkimusmenetelmäopinnot aloitetaan heti ensimmäisenä lukuvuotena.
Katso tarkemmin opintojen ajoituskaaviosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Moduuli 1: Nuorisotutkimus

Suoritettava 80 opintopistettä
NUTTU1.3 Nuorisotutkimuksen klassikot, 5 op (1.klk)
NUTTU14A Graduseminaari I, 10 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
NUTTU14B Graduseminaari II, 5 op
NUTTU15A Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
NUTTU15B Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
NUTTU1.6 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö