x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopinnot, 35–60 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelijan hallintotieteellinen osaaminen laajenee kattamaan avainteoriat ja tutkimusmenetelmät. Opetus yhdistää teoreettisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa tarkastella yhteiskunnan kehitystä ja kehittämistä käsitteellisesti sekä hahmottaa monimutkaisten järjestelmien toimintaa kokonaisuutena.

Kandidaattiseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia itsenäisen tutkielman eli asettaa tutkimusongelman, esittää tutkielman lähtökohdat, käsitteelliset ja metodologiset valinnat, keskeiset tutkimustulokset ja puolustaa omaa työtään kritiikiltä.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot koostuvat hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan muodostamasta kokonaisuudesta. Opetus on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi ja sisällöllisesti yhtenäisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuudet rakentuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopinnot

Suoritettava 35–60 opintopistettä
Hallintotieteeseen suuntaavat opinnot 25 op
Hallintotieteen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat opintojaksot: JKKYSTP01 Strategian perusteet, 5 op ja HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä 5 op.
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävän opiskelijan on lisäksi suoritettava opintojaksot KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet, KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet sekä joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso.
Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot 50 op
Julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava edeltävinä opintoina seuraavat kokonaisuudet: JKKOIA10 Oikeustieteteiden yhteiset opinnot, HALJUA20 Julkisoikeuden yhteiset opinnot sekä jokin vaihtoehtoisista moduuleista HALJUA30, HALJUA 40 ja HALJUA 50. Lisäksi vaaditaan opintojaksojen HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet sekä HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suorittamista.
Julkisoikeuden yhteiset opinnot 20 op
Suoritettava 20–30 opintopistettä
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op (1.klk)
HALJUA24 Eurooppaoikeus, 5 op (2.slk)
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
Julkisoikeuden vaihtoehtoiset opinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Hallinto-oikeuden opinnot 10 op
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa, 5 op (2.klk)
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso, 5 op (2.klk)
Valtiosääntöoikeuden opinnot 10 op
Opiskelija suorittaa toisen jaksoista HALJUA41 ja HALJUA42. Yhteensä 10 op.
Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot 25 op
Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso.
Johtamiskorkeakoulu