x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteiden aineopinnot, 35–100 ECTS

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelijan kauppatieteellinen osaaminen laajenee kattamaan avainteoriat ja tutkimusmenetelmät. Opetus yhdistää teoreettisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä sekä tarkastella talouden muutoksia ja niiden merkityksiä organisaatioiden kannalta.

Kandidaattiseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia itsenäisen tutkielman eli asettaa tutkimusongelman, esittää tutkielman lähtökohdat, käsitteelliset ja metodologiset valinnat, keskeiset tutkimustulokset ja puolustaa omaa työtään kritiikiltä.

Sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot koostuvat markkinoinnin, kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnnan, taloustieteen, yrityksen laskentatoimen, yrityksen johtamisen, vastuullisen liiketoiminnan sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden muodostamasta kokonaisuudesta. Opetus on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi ja sisällöllisesti yhtenäisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuudet rakentuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelija suorittaa vähintään yhteen opintosuuntaan tähtäävät opinnot (25-75 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Management
avaa kaikki

Kauppatieteiden aineopinnot

Suoritettava 35–75 opintopistettä
Kansainväliseen vakuutustoimintaan ja riskienhallintaan suuntaavat opinnot 45 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (45 op).
Riskit ja riskien hallinta 25 op
KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA14 Liikeriskit, 5 op (2.klk)
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, 5 op (3.slk)
Vakuutusjärjestelmät 20 op
KATVRA21 Johdatus vakuutusjärjestelmiin, 5 op (2.slk)
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen, 5 op (2.klk)
KATVRA23 Vahinkoriskit, 5 op (2.slk)
KATVRA24 Finanssilaitosten sijoitustoiminta, 5 op (2.slk)
Markkinointiin suuntaavat opinnot 25 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
Asiakaslähtöinen markkinointi 25 op
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATMAA12 Marketing Communications, 5 ECTS (1.klk)
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS (2.slk)
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (2.slk)
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen, 5 op (2.klk)
Taloustieteeseen suuntaavat opinnot 50–85 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kokonaisuudet Taloustieteen teoriaopinnot sekä Johdatus empiiriseen taloustieteeseen (yhteensä 45 op). Tämän lisäksi vaaditaan vähintään 1 opintojakso (5 op) Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista.
Taloustieteen teoriaopinnot 25 op
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAA12 Mikrotalousteoria I, 10 op (2.slk)
KATTAA13 Makrotalousteoria I, 10 op (2.klk)
Johdatus empiiriseen taloustieteeseen 20 op
MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA21 Ekonometria I, 5 op (2.slk / 3.slk)
Taloustieteen erikoisaloja 5–45 op
Vaadittu taloustieteen erikoisalojen opintojakso 5 op voi sisältyä myös Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuteen.
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA32 Työn taloustiede I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA33 Talouspolitiikka, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA34 Kehitystalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA36 Ympäristötalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA37 Rahatalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA38 Paikallinen julkistalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA39 EU Public Finance, 5 ECTS (2.klk / 3.klk)
Vastuulliseen liiketoimintaan suuntaavat opinnot 15 op
Opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava Vastuullisen liiketoiminnan moduulin (15 op) lisäksi kurssit KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet sekä KATVRA12 Riskienhallinta ja yksi kokonainen muu kauppatieteiden kandidaatintutkinnon suuntaava moduuli.
Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
KATJOA10 Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op (1.klk)
KATJOA13 Esimiestyö, 5 op (2.slk)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus), 5 op (1.klk / 2.slk)
Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot 50 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (50 op) Johdon laskentatoimen sekä Tilinpäätösraportoinnin moduuleista. Rahoituksen moduulin opintojaksot ovat vapaavalintaisia, mutta suositeltavia.
Johdon laskentatoimi 25 op
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 10 op (1.klk)
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen, 5 op (2.klk)
KATLAA14 Tiedon tuottamisen perusteet, 5 op (3.slk)
Rahoitus 5–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (2.slk)
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi, 5 op (2.klk)
Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot 55–65 op
Opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuli ja Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli sekä valitsemansa erikoistumisalan opinnot (vähintään 15 op laajuisena).
Oikeustieteiden yhteiset opinnot 20 op
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 20 op
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op (1.klk)
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op (2.slk)
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 25–45 op
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op. Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta on kaikille pakollinen. Markkinaoikeuden opintoihin kuuluvat Markkina- ja immateriaalioikeus sekä Kilpailuoikeus. Pankkioikeuden opintoihin kuuluvat Pankkioikeus ja Rahoitusoikeus. Sopimus- ja työoikeuden opintoihin kuuluvat Liikesopimukset ja yrityksen asiakirjat, Työ- ja virkamiesoikeus, International Business Law ja Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus.
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 25 op
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
School of Management