x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS3 Tutkielmaopinnot, 65 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee itsenäisesti tutkimustyöprosessin, tutkimusongelman ratkaisemiseen tarvittavat tutkimusmenetelmät ja käsitteet sekä osaa esittää tutkimustaitonsa tutkielman muodossa. Opiskelija kykenee raportoimaan tutkimuksensa tieteellistä esitystapaa ja hyvää suomenkieltä käyttäen. Opiskelija kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn tieteellisen ongelman ratkaisemiseksi.

Sisältö

Orientaatio tutkielman tekemiseen, erilaisten tiedonmuodostuksen tapojen opiskelu, tutkielma-seminaari ja ohjaus sekä pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte. Koostuu jaksoista STPS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen 5 op, STPS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op ja STPS3C Tutkielmaseminaari 15 op sekä STPS3D Pro gradu -tutkielma 40 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tutkielmaopinnot

STPS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op
STPS3B suoritetaan osallistumalla SOPM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät opetukseen. Mikäli SOPM5.1 opetusta ei järjestetä, opiskelija valitsee yhden jakson STPS3B1-STPS3B4
STPS3B1 Arviointitutkimus, 5 op (1.klk)
STPS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STPS3B4 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
STPS3C Tutkielmaseminaari, 15 op (2.slk)
STPS3D Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö