x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön syventävät opinnot, 100 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sosiaalityön teoreettisia näkökulmia ja kykenee kriittiseen ajatteluun sekä toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Opiskelija pystyy viemään itsenäisesti läpi tutkimusprosessin, jossa hän soveltaa teoreettista ja metodista tietämystään ja osoittaa kykyä analyyttiseen ajatteluun. Käytännön harjoittelun kautta opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaalityön vaativassa asiakastyössä, hallinnollisissa-, suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Opiskelija kykenee perusteltuun ajatteluun ja opiskelija osaa toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat jaksoista STPS1-STPS3. Opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalityön syventävät opinnot

STPS1 Sosiaalityön teoriat ja tutkimus 15 op
STPS1A Sosiaalityön teoriahistoria, 5 op (1.slk)
STPS1B Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus 10 op
Suoritettava STPS1B3 ja yksi seuraavista kohdista STPS1B1, STPS1B2, STPS1B4
STPS2 Kehittämisen käytäntö 20 op
Suoritettava STPS2A ja STPS2B
STPS2B Kehittämistyön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk)
STPS3 Tutkielmaopinnot 65 op
STPS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op
STPS3B suoritetaan osallistumalla SOPM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät opetukseen. Mikäli SOPM5.1 opetusta ei järjestetä, opiskelija valitsee yhden jakson STPS3B1-STPS3B4
STPS3B1 Arviointitutkimus, 5 op (1.klk)
STPS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STPS3B4 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
STPS3C Tutkielmaseminaari, 15 op (2.slk)
STPS3D Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö