x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää matematiikan luonteen tieteenalana ja on perehtynyt syvällisesti joihinkin matematiikan osa-alueisiin. Opiskelija ymmärtää matematiikan eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä sekä osaa käsitellä abstrakteja matemaattisia struktuureja. Lisäksi hän osaa johtaa ja todistaa opintojaksoilla esitetyt tulokset ja soveltaa käytettyjä todistustekniikoita itsenäisesti. Opiskelija pystyy omaksumaan itsenäisesti matemaattista tietoa sekä esittämään sitä täsmällisesti ja johdonmukaisesti. Opiskelija pystyy keskustelemaan matemaattisesta aiheesta, johon on perehtynyt.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Matematiikan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet vapaavalintaisina opintoina tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opetettavan aineen opintoja valinnaisina opintoina suorittava opiskelija voi korvata enintään 15 opintopistettä valinnaisista syventävistä opinnoista suorittamalla ylimääräisiä aineopintojen opintojaksoja. Opintojaksovalikoima on kuvattu kokonaisuudessa Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina kohdassa Muut opintojaksot (poislukien opintojakso MTTMA1 Analyysi 2).

Ennen lukuvuotta 2012-2013 voimassaolleiden opinto-oppaiden mukaisesti suoritettujen aineopintojen sopivuus osaksi syventäviä opintoja tulee varmistaa opintokoordinaattorilta tai matematiikan professorilta. Katso myös oheinen taulukko (http://www.uta.fi/sis/tiedostot/MTT-15-op_saannon_soveltaminen_aineopinnoille.pdf).

Opetettavassa aineessa ei hyväksytä syventäviksi opinnoiksi tietojenkäsittelyopin opintojaksoja Algoritmit tai Automaatit I ja II.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Pakolliset opintojaksot 25 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 25 op:n laajuisena.
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op
Muut opintojaksot 35 op
MTTMS1 Algebra 2, 10 op
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op
MTTMS3 Geometria, 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op
MTTMS9 Topologia, 10 op
MTTTS9 Riskiteoria, 10 op
TIETS01 Algoritmit, 10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö