x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-opin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston valtio-opin maisteriopinnoissa politiikkaa, sen erilaisia ilmenemismuotoja ja muutosta tarkastellaan laaja-alaisesti ulottuen politiikan, vallan ja ideologian käsitteistä poliittisten instituutioiden, osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla. Erityisesti huomiota kiinnitetään Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen painopistealueisiin – poliittinen osallistuminen (vaalit, puolueet ja järjestöt) ja kansalaisyhteiskunta, Euroopan integraatio ja EU sekä energiapolitiikka – sekä politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin. Maisteriopinnot on suunniteltu siten, että opiskelija kykenee tämän laaja-alaisuuden puitteissa keskittymään mahdollisimman täysipainoisesti pro gradu -tutkielmaansa ja sitä tukeviin opintoihin.

Valtio-opin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti politiikan tutkimuksen teoreettisiin lähestymistapoihin ja metodeihin. Ennen kaikkea opiskelija saavuttaa syvällisen teoreettisen osaamisen ja käytännön asiantuntijuuden valitsemaltaan politiikan erikoistumisalueelta. Opiskelija hallitsee sekä tieteelliseen argumentaation että itsenäisen tutkimustyön. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan erikoistumisalueensa tieteellistä keskustelua sekä soveltamaan asiantuntijuuttaan alan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja keskusteluun.

Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen. Maisteriopintoihin sisältyvän vapaaehtoisen työharjoittelun kautta opiskelija kehittää kykyään poliittisten ilmiöiden analysointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Valtio-opin maisteriopinnot antavat täten erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle työuralle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtio-opin syventävät opinnot

POLVOS10 Valtio-opin teoriat, 10 op (1.slk)
POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS22 Euroopan unioni, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS24 Poliittinen filosofia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS26 Poliittiset prosessit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS28 Puolueet ja vaalit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
POLVOS32 Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS33 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS34 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari, 10 op (1.slk / 1.klk)
POLVOS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari, 40 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu