x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikka ja hallinto hallintana, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Perinteinen käsitys politiikan ja hallinnon välisestä vuorovaikutussuhteesta, jonka mukaan hallinnossa valmistellaan ja toimeenpannaan poliittisten päätöksentekijöiden tekemät päätökset, selittää puutteellisesti valtiollisten ja kunnallisten päätöksentekoprosessien luonnetta. Käytännössä politiikka ja hallinto kietoutuvat monin tavoin sekä toisiinsa että yritysten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Moduuli tarjoaa perustiedot sekä politiikan tutkimuksen peruskäsitteistä (politiikka, valta, valtio) että hallintotieteen peruskäsitteistä (hallinto, organisaatio, johtaminen), joiden pohjalta opiskelija kykenee jäsentämään politiikan ja hallinnon keskinäissuhdetta hallintana.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot erilaisista poliittisista järjestelmistä ja hallitsemistavoista sekä demokratia-, organisaatio- ja johtamisteorioista, ja hän osaa eritellä poliittisten voimien (puolueet, eturyhmät, joukkotiedotusvälineet) ja valtiollisten laitosten välisiä vuorovaikutussuhteita. Opiskelija kykenee jäsentämään päätöksentekoa prosessina, joka alkaa asian politisoimisesta edeten siitä asian valmisteluun, päätöksentekoon ja päätöksen toimeenpanoon, joista jokaiseen vaiheeseen liittyy johtamista ja vallankäyttöä. Opiskelija ymmärtää, mistä julkisyhteisöjen strategisessa johtamisessa on kyse ja osaa eritellä julkisen sektorin strategioita suhteessa kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin strategioihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: Hallintotiede (hallintotieteen professori) ja valtio-oppi (valtio-opin professori).

Moduuli aloitetaan suorittamalla opintojaksot valtio-opin johdantokurssi (5 op) ja johdatus hallintotieteeseen (5 op).

Hallintotieteen ja politiikan tutkimuksen opiskelijat suorittavat moduulista ne opintojaksot, joita he eivät suorita omissa oppiaineissa. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat koko moduulin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikka ja hallinto hallintana

Suoritettava 15–25 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu