x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3 Tutkielmaopinnot, 65 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee itsenäisesti tutkimustyöprosessin, tutkimusongelman ratkaisemiseen tarvittavat tutkimusmenetelmät ja käsitteet sekä osaa esittää tutkimustaitonsa tutkielman muodossa. Opiskelija kykenee raportoimaan tutkimuksensa tieteellistä esitystapaa ja hyvää suomen kieltä käyttäen. Opiskelija kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn tieteellisen ongelman ratkaisemiseksi.

Sisältö

Orientaatio tutkielman tekemiseen, erilaisten tiedonmuodostuksen tapojen opiskelu, tutkielma-seminaari ja ohjaus sekä pro gradu –tutkielma ja kypsyysnäyte.

Koostuu jaksoista STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen 5 op,STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op, STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op sekä STYS3D Pro gradu -tutkielma 40 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tutkielmaopinnot

STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op
Suoritettava yksi valinnaisista jaksoista STYS3B1- STYS3B4
STYS3B1 Arviointitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B4 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
STYS3C Tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk)
STYS3D Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö