x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee, ymmärtää ja tunnistaa laajasti yksilön ja sosiaalisen yhteisön hyvinvoinnin taustalla vaikuttavia monitasoisia välitys- ja vaikutusmekanismeja. Opiskelija oppii ymmärtämään ja jäsentämään hyvinvoinnin rakentumisen ehtoja ja edellytyksiä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallis-sosiaalisissa konteksteissa. Opiskelija tuntee hyvinvointia vaurioittavia tekijöitä, tunnistaa pahoinvoinnin ilmenemismuotoja sekä osaa jäsentää/analysoida hyvinvoinnin vaalimiseen liittyviä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita ja käytäntöjä.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu neljästä hyvinvointia monitasoisesti käsittelevästä opintojaksosta. Opetusmuotoja ovat luennot, luentoseminaarit, kirjallisuustentit ja lukupiirit, joita yhteistyössä toteuttavat eri tieteenalat kuten psykologia, filosofia, musiikintutkimus ja sosiaalipsykologia. Opetuksen muodot ja tarjonta vaihtelevat lukuvuosittain. Opetus voi olla myös englanninkielistä ja kirjallisuustentit on mahdollista suorittaa valitsemalla englanninkieliset tenttikirjat. Luentokurssit on rakennettu ongelmalähtöisesti: kunkin oppi-aineen luennoitsija vastaa teemaa koskeviin ydinkysymyksiin tieteenalansa näkökulmasta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti mm. pitämällä strukturoitua oppimispäiväkirjaa, osallistumalla lukupiireihin ja tuottamalla aineistoa opiskelijaryhmän käyttöön.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Suoritettava 15–20 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö