x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perhe ja elämänkulku, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaalitieteelliseen ja historialliseen perheinstituutiota, perhettä, sukulaisuutta, perhe-elämän ja elämänkulun eri vaiheisiin kiinnittyvään tutkimukseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti perhe- ja elämänkulkututkimuksen alaa ja hallitsee keskeiset käsitteet. Opiskelija oppii ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan välisiä suhteita, perheinstituution ja perhe-elämän ajallisia ja paikallisia muutoksia ja eroja, perheen sisäistä vuorovaikutusta ja perheen kytkeytymistä yksilön elämänkulun eri vaiheisiin. Hän osaa jäsentää perheen sisäisiä suhteita, perheen yhteiskunnallisia merkityksiä ja perheen suhdetta muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin toimijoihin ja instituutioihin.

Sisältö

Perheen ja elämänkulku –opintokokonaisuuden opintojaksoja voi korvata aineopintotasoisilla ja syventävän tason kursseilla. Historian temaattisia kursseja voi sisällyttää kokonaisuuteen, jos tutkinto-ohjelmassa on tarjolla kokonaisuuden teemaan liittyviä kursseja. Opintokokonaisuuden suorittaakseen opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkintovaiheessa esim. kaksi opintojaksoa (5+5 op) ja/tai maisteriopinnoissa toiset kaksi opintojaksoa (5+5 op). Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Osa opintojaksoista voi olla samalla opiskelijan opintosuuntautumisen mukaisia opintoja.

Opintokokonaisuuden opintojaksot toteutetaan monitieteisenä luentoseminaarina TAI kirjallisena tenttinä TAI esseenä TAI lukupiirinä TAI luentoseminaarina TAI teemaseminaarina. Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuuden koordinointi: sosiologia

Toteuttavat oppiaineet: sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sukupuolentutkimus, musiikintutkimus, sosiaalityö, nuorisotyö- ja tutkimus, historia

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Perhe ja elämänkulku

Suoritettava 15–30 opintopistettä
SOS10.2.3 Hoiva, perhe ja palvelut, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö