x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeuden opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suorittaminen julkisoikeuden opintosuunnassa perehdyttää opiskelijan oikeudelliseen ajatteluun ja julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen sekä antaa hänelle valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä. Opintojen aikana opiskelija hankkii perusteelliset tiedot julkisoikeudesta tieteenalana, sen eri osa-alueista ja julkisoikeuden yhteyksistä muihin tieteenaloihin.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset toimia oikeudellista, hallinnollista ja taloudellista asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä julkisella sektorilla sekä muissa julkisia tehtäviä suorittavissa yhteisöissä. Tutkinto antaa valmiudet suuntautua myös järjestöjen ja yritysten vastaaviin kehittämis- ja johtotehtäviin. Sivuainevalinnoilla ja erityisesti kieliopinnoilla opiskelija voi parantaa valmiuksiaan suuntautua myös kansainvälisiin tehtäviin.

Tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Sisältö

Opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta ja kahdesta opintokonaisuuksiin kuulumattomasta opintojaksosta (harjoittelu, pro gradu -tutkielma). Opintokokonaisuudet ja -jaksot suoritetaan siten, kuin niiden kohdalla opetussuunnitelmassa tarkemmin ilmoitetaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Tenttiminen tapahtuu opintojaksoittain. Kussakin opintojaksossa luennot, kirjallisuus ja säädökset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuulustelun kohteena. Säädökset ilmoitetaan opetusohjelmassa, opintojaksojen moodle-sivuilla tai muulla tavoin. Ne täydentävät tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta. Säädökset edellytetään osattavaksi keskeiseltä sisällöltään Finlexin ajantasaisen lainsäädännön mukaisina. Tentti voidaan järjestää muullakin tavoin kuin kirjallisena kuulusteluna. Opintojaksoihin sisältyvien teosten suorittamista ei voida korvata samojen teosten aiemmalla suorituksella jossain muussa oppiaineessa, ellei ao. opintojakson kohdalla ole muuta ilmoitettu tai ellei korvaamisesta ole suorituksen vastaanottajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista sovittu. Opintojaksojen suoritusjärjestys käy selville opetussuunnitelmasta. Kaikkien niiden julkisoikeuden opintojaksojen arvostelussa, jotka sisältävät luentosarjan ja/tai kirjallisuuden kuulustelun, käytetään (ellei toisin ole ilmoitettu) asteikkoa 0–10 pistettä kysymystä kohden. Opintojakson lopullinen arvosana määräytyy osamäärän mukaan, joka saadaan jakamalla opintojakson kuulustelussa saatu yhteispistemäärä kysymysten lukumäärällä. Tällöin:
vähintään
9 pistettä = erinomaiset tiedot (5)
8 pistettä = kiitettävät tiedot (4)
7 pistettä = hyvät tiedot (3)
6 pistettä = tyydyttävät tiedot (2)
5 pistettä = välttävät tiedot (1)
alle 5 pistettä = hylätty (i)
Asteikkoa 1–5 käytetään merkittäessä suoritus opintosuoritusrekisteriin.

Opintokokonaisuudet merkitään suoritetuksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat seuraavasti:
1,0–1,4 = välttävät tiedot
1,5–2,4 = tyydyttävät tiedot
2,5–3,4 = hyvät tiedot
3,5–4,4 = kiitettävät tiedot
4,5–5,0 = erinomaiset tiedot
Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona. Maisterin tutkinnossa julkisoikeuden opintojen lopullinen arvosana määräytyy syventävien opintojen arvosanan perusteella. Rajatapauksessa otetaan huomioon myös pro gradu -tutkielmasta saatu arvolause, mikäli sillä on arvosanaa korottava vaikutus.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Julkisoikeuden opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava 80–110 opintopistettä
Julkisoikeuden syventävä kokonaisuus 15 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
HALJUS01 Harjoittelu, 5 op
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma, 40 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu