x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan syventävät opinnot, 85 op

Osaamistavoitteet

Koulutuksen saanut opiskelija ymmärtää ympäristöongelmien yhteiskunnallisen luonteen ja tuntee ongelmien torjunnan vaikutuskeinoja julkisen vallan, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan piirissä. Hänellä on myös kokonaiskuva alueellisista prosesseista sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija kykenee analysoimaan ristiriitoja myös demokratian ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmista.
Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen ymmärrys kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksestä. Hän tuntee alansa kannalta keskeiset hallinnon menettelytavat ja omaa asiantuntijatyössä tarvittavia käytännöllisiä poliittisia ja sosiaalisia taitoja. Opintosuunnasta valmistunut opiskelija kykenee osallistumaan ympäristöön liittyvien ja alueellisten ongelmien hallintaan. Hänellä on valmiudet totunnaisten toiminta- ja ajattelutapojen kriittiseen arvioimiseen sekä luovan ajattelun soveltamiseen käytännön tehtävissä. Hän kykenee myös arvioimaan yhteiskunnallisten ilmiöiden ja niistä tuotetun tiedon eettistä perustaa ja soveltamaan ymmärrystään asiantuntijatyössään.
Opetuksessa korostuvat tieteellisen ajattelun ohella ryhmä- ja projektityöskentelyn taidot, jotka antavat valmiuksia käytännön työelämään. Opiskelija laajentaa tietämystään suorittamalla valinnaisia opintoja kiinnostuksensa mukaan. Opiskeluun sisältyy harjoitustöitä, jotka tehdään itseä kiinnostavista aiheista. Lisäksi opiskelijalle karttuu osaamista, joka liittyy oman asiantuntijatyön tulosten kirjalliseen ja suulliseen esittämiseen.

Sisältö

Ympäristön ja alueiden politiikan maisteriopinnot syventävät kandidaattiopinnoissa saatua elinympäristöjen laadun, alueellisen muutoksen hallinnan ja ympäristöhaittojen torjunnan asiantuntemusta. Maisteriopintojen kokonaisuus kuvaa syvällisesti elinympäristön muutoksista aiheutuvia mittavia ongelmia, joita ovat esimerkiksi ilmaston lämpeneminen, alueelliset konfliktit, luonnonvarojen riittävyys sekä maankäytön ristiriidat. Opinnot syventävät ymmärrystä ongelmien paikallisesta ja globaalista luonteesta, yhteiskunnan ja ympäristön keskinäisistä sidoksista sekä politiikan vaikutuskeinoista. Opintojen keskeinen tavoite on myös tarjota vahva tieteellinen perusta itsenäiselle asiantuntijatyölle. Tämä edellyttää tutkimustaitojen ja tiedonanalyyttisen osaamisen kehittämistä yhtenä maisteriopintojen kulmakivenä. Opetuksen perustana on laadukas tutkimus, joka on erikoistunut selvittämään alueiden, yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutusta yhteiskuntatieteellisesti painottuneesta, monialaisesta näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan syventävien opintojen vastuuhenkilö: ympäristöpolitiikan profesori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan syventävät opinnot

HALYAS12 Tila, paikka ja aika, 10 op (1.slk)
HALYAS13 Tutkimus ja teoria, 10 op (1.klk)
HALYAS15 Harjoittelu, 5 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari, 40 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu