x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suorittanut opiskelija tuntee keskeiset ympäristön politisoitumiseen johtavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt. Hän osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisten käsitteiden avulla ja liittää tulkintansa alue- ja ympäristötutkimuksen pääsuuntauksiin. Lisäksi hän ymmärtää miten nämä tutkimusalat liittyvät muihin yhteiskuntaa tutkiviin tieteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää alue- ja ympäristötutkimuksen peruskäsitteitä ja kykenee arvioimaan oman alansa asiantuntijatiedon pätevyyttä. Hän tuntee keskeisiä ajankohtaisia ongelmia ja tietää millaisia teoreettisia välineitä niiden ymmärtämiseen tarvitaan. Opiskelija osaa argumentoida tieteellisesti ja asennoitua ongelmia ja niiden ratkaisemista koskevaan tietoon ehdollisena. Hänen opiskelutaitonsa ovat karttuneet niin että hänellä on valmiudet laatia itsenäisesti ympäristöongelmia ja alueellisia kysymyksiä koskeva kandidaatintutkielma.

Sisältö

Moduuli koostuu johdantokurssista sekä kolmesta sitä syventävästä aineopintotasoisesta opintojaksosta. Niiden muodostama kokonaisuus tarjoaa kattavan kuvan ympäristöä ja alueita koskevista ajankohtaisista ongelmista eri aluetasoilla. Ydinmoduuli antaa lisäksi laajapohjaisen käsityksen ongelmien syntyä ja ratkaisemista koskevasta tutkimuksesta ja sen avulla tuotetusta tiedosta. Opintojaksojen toteutus nojaa uusimman tutkimustiedon käyttöön opetuksessa. Opetusmuodot tukevat itsenäistä ajattelua ja kannustavat opiskelijaa kriittiseen asennoitumiseen ja valppauteen alueellisia ongelmia sekä yhteiskunnan ja luonnon yhteen kietoutumista koskevien eettisten kysymysten suhteen.

Lisätiedot

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava lisäksi HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso, joka löytyy opinto-oppaasta Johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista, tarkemmin Hallintaprosessien analyysikeinot -kokonaisuudesta (ks. https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=7273&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2012).

Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavan moduulin vastuuhenkilö: ympäristöpolitiikan yliassistentti

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso.
Johtamiskorkeakoulu