x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut osallistunut opiskelija ymmärtää kuntien ja alueyhteisöjen toimintaa, johtamisessa ja kehittämisessä vaikuttavia instituutioita ja prosesseja, sekä näihin vaikuttavia muutosvoimia. Opiskelijalla on jäsentynyt kuva kunta- ja alueyhteisöjen päätöksenteosta ja erilaisten valintojen poliittisesta luonteesta sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija tuntee johtamisen ja kehittämisen vaihtoehtoisia malleja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää oman asiantuntijuutensa rakentumisen kumuloituvana ja erilaisin perustein muodostuvaa osaamista limittävänä prosessina ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa rakentumista. Hän rakentaa asiantuntijuuttaan toisiinsa temaattisesti limittyvillä opintojaksoilla ja muodostaa jäsentyneen kokonaiskuvan opintosuunnan ydinkysymyksiin.

Sisältö

Moduuli tarjoaa moniulotteisen näkemyksen johtamisen ja kehittämisen avainkysymyksistä kunta- ja alueyhteisöissä. Moduulin suorittaminen antaa valmiudet muodostaa opintosuunnan avainkysymyksiä jäsentäviä tutkimusasetelmia ja jatkaa kandidaatintutkintoon ja edelleen kunta- ja aluejohtamisen maisteriopintoihin.

Moduulissa korostuvat kuntien ja alueyhteisöjen johtamisessa noudatettavat hallintaprosessit sekä niiden piirissä toteutettava kehittämistyö näille ominaisine toimintoineen. Moduulin avausjaksolla käsitellään kunta- ja aluejohtamisen erilaisia olosuhdetekijöitä ja muutosvoimia sekä johtamisen prosesseja ja instituutioita. Tämän jälkeen perehdytään strategiseen johtamiseen ja palvelujen johtamiseen sekä alueellisen kehittämisen ja kaupunkikehittämisen malleihin painottaen vuorovaikutuksellista johtamista osana monitoimijaverkostoa ja monitasoista hallintaa.

Lisätiedot

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan tähtäävien opiskelijoiden on suoritettava lisäksi opintojakso HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, joka löytyy opinto-oppaasta Johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista, tarkemmin Hallintaprosessien analyysikeinot -opintokokonaisuudesta (ks. https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=7273&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2012).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum, 10 op -opintojakso.
Johtamiskorkeakoulu