x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Basic Studies in Social Sciences, 25 ECTS

Learning outcomes

Opiskelijalla on sosiaalitieteiden ja yhteiskunnan tarkastelun perustiedot ja -taidot.
Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä, teorioita ja lähestymistapoja, ymmärtää eri suuntausten samankaltaisuuksia ja eroja. Hän tuntee lähemmin kahden eri sosiaalitieteen lähtökohtia.
Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja hänellä on tutkimukseen tukeutuva yleiskäsitys suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kehityksestä.
Opiskelija hallitsee sosiaalitieteiden yliopisto-opiskelun perusteet, erityisesti aktiivisen seminaarityöskentelyn käytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa referoida ja arvioida tutkimuskirjallisuutta sekä perehtyä itsenäisesti valitsemaansa yhteiskunnalliseen aiheeseen. Hän osaa koota tutkimustietoa ja kirjoittaa pienimuotoisen tieteellisen tekstin.
Opiskelijalla on valmiudet aineopintojen opiskelun aloittamiselle.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following modules

School of Social Sciences and Humanities
expand all

Basic Studies in Social Sciences

SOS1 Introduction to Social Sciences, 5 ECTS (1.aut)
YKYY2 Measuring society, 5 ECTS (1.aut)
SOS4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
SOS4.1 Social Policy, 5 ECTS
SOS4.2 Social Psychology, 5 ECTS
SOS4.3 Sociology, 5 ECTS
SOS4.4 Gender Studies, 5 ECTS
SOS4.5 Social Anthropology, 5 ECTS
SOS4.6 Music Studies, 5 ECTS
School of Social Sciences and Humanities