x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Soluteknologian syventävät opinnot, 75 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy solu- ja kudosteknologian teoriaan sekä menetelmien kehittämiseen ja käyttöön uusien bioteknologian ja materiaalitieteiden suunnittelussa ja tuottamisessa esim. uusien biomateriaalien ja kudosteknologisten rakenteiden valmistamiseksi. Kurssit suoritettuaan opiskelija tuntee proteiinien sekä solujen ja kudosten rakenteen ja toiminnan periaatteet ja osaa myös hyödyntää tutkimusmenetelmiä, kuten esimerkiksi proteiini- ja mikroskooppi-tekniikoita näiden tarkastelussa. Opiskelija osaa käyttää tilastollisia menetelmiä tutkimustulostensa luotettavuuden tarkastelussa.

Sisältö

Oppimisessa yhdistetään luonnontieteiden biologiaa ja bioteknologiaa insinööri- ja biomateriaalitieteisiin (biomedical and biomaterial engineering). Soluteknologiassa muokataan soluja kemiallisten, fysikaalisten tai muiden signaalien avulla haluttuun suuntaan esim. kantasoluista erilaistetaan toimivia hermosoluja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Soluteknologian syventävät opinnot

BTK1090 Mikroskopiatekniikat, 3 op
BTK4400 Kudosbiologia, 6 op
BTK4320 Proteiiniteknologia, 7 op
BIO4660 Advanced Statistics, 4 ECTS
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö