x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventävät opinnot, 80–90 op

Osaamistavoitteet

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta antaa laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista sekä haastaa opiskelijoita analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yritystoiminnan johtamista, mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta sekä jäsentää ja kehittää sidosryhmävuorovaikutusta ja eettistä johtamista. Opiskelija tuntee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa. Lisäksi opiskelija on perillä lainsäädännön vaatimuksista ja rajoitteista ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa myös tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia.

Sisältö

Opinnoissa käsitellään muun muassa eettistä johtamista, yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun mittaamista ja raportointia, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista sekä yritysten juridista toimintaympäristöä erilaisissa yritysmuodoissa ja liiketoimintamalleissa. Opinnoissa käytetään moninaisia opiskelumenetelmiä ja painotetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteyttä yrityskäytäntöihin. Osa kursseista luennoidaan englanniksi, ja opetukseen osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Vastuullisuuden teemoja havainnollistetaan ajankohtaisilla käytännön esimerkeillä ja harjoitustöillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava vähintään 80 op sisältäen kurssin KATVAS31.
KATVAS10 Vastuullinen johtaminen 10–15 op
Suoritettava vähintään 10 op
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op (1.klk)
KATVAS12 Sidosryhmäteoria ja -johtaminen, 5 op (1.slk)
KATJOS13 Johtamisviestintä, 5 op (1.klk)
KATVAS20 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10–15 op
Suoritettava vähintään 10 op
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi, 10 op (1.slk)
KATVAS22 Critical Perspectives on Accounting, 5 ECTS (2.slk)
Yritysjuridiikka 5 op
Suoritettava 5 op
Vakuutustiede ja riskienhallinta 5–10 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
KATVRS54 Current Issues in Social Security, 5 ECTS (1.klk)
KATVRS53 Enterprise risk management, 5 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu