x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvatus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelijat

-tuntevat opetuksen ja oppimisen didaktisia, kasvatuspsykologisia, kasvatuksen historian ja kasvatussosiologian perusteita
-tuntevat opettajan toimintaa erilaisissa kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa ja oppimisympäristöissä
-tuntevat pedagogisten yhteisöjen toimintaa, kulttuuria ja johtamista sekä pedagogista kehittämistä
-osaavat toimia vuorovaikutuksessa pedagogisesti
-osaavat jäsentää oman ammatillisen identiteettinsä rakentumista
-osaavat jäsentää omaa kasvatus- ja opetusajatteluaan ja perustella toimintaansa
-ovat omaksuneet reflektiivisen, kehittävän ja eettisen toimijuuden
-osaavat toteuttaa pedagogista prosessia (havainnointi, suunnittelu, toteutus, arviointi) ottamalla huomioon erilaiset oppijat, opetussuunnitelma ja toimintakonteksti
-osaavat toimia moniammatillisessa yhteistyössä

Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy tutkivaksi, kehittäväksi ja arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi. Tällöin hänellä on valmiuksia tunnistaa ja arvioida kasvatus- ja koulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muodostuneita tavoitteita ja tehtäviä. Opiskelija osaa tarkastella sekä omaa toimintaansa että toimintaympäristöjä rakentavan kriittisesti ja reflektoivasti sekä toimia oman työnsä ja työyhteisönsä kehittäjänä. Hän osaa perustella toimintaansa eri tiedonlajeja hyödyntäen.


Sisältö

Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot ovat osa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintoja. Opettajan pedagogisista opinnoista 30 opintopistettä sisältyy lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavaan kandidaatintutkintoon ja 30 opintopistettä maisterikoulutuksen syventäviin opintoihin. Opinnoista 20 opintopistettä on ohjattua harjoittelua, josta 10 op pedagogista harjoittelua aikuiskasvatusta toteuttavissa instituutioissa.

Opintojen suorittaminen tuottaa yleisen pedagogisen opettajakelpoisuuden opetustehtäviin. Opettajakelpoisuuden edellytyksenä on myös maisterin tutkinto. Muut opettajalta edellytettävät kelpoisuusvaatimukset, kuten vaatimukset opetettavan aineen aineenhallinnasta, vaihtelevat oppilaitoksittain (ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen koulutuksen yhteydessä suoritetut opettajan pedagogiset opinnot tuottavat perustan toimia varhaiskasvatuksen eri koulutustehtävissä. Tällöin opiskelijalla on valmiuksia kohdata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita sekä opettaa, ohjata ja kasvattaa heitä koulutuksen tavoitteiden mukaisesti.

Muista yliopistosta valmistuneiden kasvatustieteen kandidaattien (lastentarhanopettajan koulutus) osalta määritellään KK-tutkinnosta hyväksiluettavien pedagogisten opintojen laajuus ja mahdollisten lisäopintojen laajuus.

Sisällöt

* koulutusinstituutiot ja niiden tehtävät
* toiminta erilaisissa oppimisympäristöissä
* opetushallinnon lainsäädäntö
* opetussuunnitelma ja sen kehittäminen
* opetuksen ja oppimisen didaktiset, kasvatuspsykologiset, kasvatuksen historialliset ja kasvatussosiologiset perusteet
*esi-ja alkuopetuksen pedagogiikka
* oma kasvatus- ja opetusfilosofia
* opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
* oppimisen ohjaaminen
* erilaiset oppijat (esim. sukupuoli, monikulttuurisuus)
* opettajuuden tutkiminen ja ammatillisen identiteetin rakentaminen
* opettaja työyhteisön jäsenenä ja kehittäjänä
* opettaja yhteiskunnassa
* opettajan etiikka ja vastuu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoittelujen ja kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen. Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö