x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen aineopinnot, 65 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät tilastolliset menetelmät sekä niihin liittyvän teorian. Hän osaa käyttää menetelmiä empiirisissä sovelluksissa analysointiin soveltuvan tilastollisen ohjelmiston avulla. Hän ymmärtää saadut analysointitulokset sekä osaa raportoida ne. Hän hallitsee perusasiat tilastotieteen teoriasta erityisesti tilastollisen päättelyn yhteydessä tarvittavan todennäköisyyslaskennan osalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman perusopinnot suuntautuen tilastotieteeseen tai vastaavat tiedot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tilastotieteen aineopinnot

Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk)
MTTTA3 Tilastotieteen matriisilaskenta, 5 op (2.slk)
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1, 5 op (2.klk)
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Muut aineopinnot 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä
MTTTA5 Monimuuttujamenetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA6 Regressioanalyysi, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA8 Laskennalliset menetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA9 Tilastollinen ennustaminen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA10 Sekamallit, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA11 Tilastolliset ohjelmistot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA12 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö