x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden yksikön järjestämät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden. Ne pätevöittävät opettamaan lapsia, nuoria ja aikuisia erilaisissa oppilaitosmuodoissa. Yksikön järjestämien eri pedagogisten opintojen opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet painottuvat eri tavoin niiden koulutuksellisen suuntautumisen mukaan.

Sisältö

YKSIKÖN JÄRJESTÄMÄT OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Yksikön järjestämien eri pedagogisten opintojen opintokokonaisuudet painottuvat pääasiallisen koulutuksellisen suuntautumisen perusteella seuraavasti:

Yleissivistävään koulutukseen suuntaavat pedagogiset opinnot:

- Opettajan pedagogiset opinnot, luokanopettaja, 60 op
- Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Muuhun kuin yleissivistävään koulutukseen (mm. korkeakoulutus, aikuiskasvatus) suuntaavat pedagogiset opinnot:

- Opettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvatus 60 op
- Opettajan pedagogiset opinnot, elinikäinen oppiminen ja kasvatus, 60 op
- Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka, 60 op


OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKEMINEN JA VALINTA

Tutkinto-ohjelman opiskelijat hakeutuvat opettajan pedagogisiin opintoihin hakukohteensa mukaisesti.

– Luokanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisiin opintoihin valinta toteutetaan tutkinto-ohjelmaan valinnan yhteydessä.

– Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan maisteritutkinnon vaiheessa erikseen järjestettävällä soveltuvuuskokeella. Pedagogiset opinnot koostuvat maisteritutkinnon pedagogisesta harjoittelusta (25 op) ja kandidaatintutkinnossa jo aiemmin suoritetuista opinnoista (35 op).

Yliopiston tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan aineenopettajan pedagogiset opinnot vuosittain erikseen vahvistettavissa oppiainekiintiöissä. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Yliopistopedagogiikan opinnot järjestetään henkilöstökoulutuksena ja niihin voivat hakea Tampereen yliopiston henkilökuntaan kuuluvat.

PEDAGOGINEN OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS

Kasvatustieteiden yksikön tutkinto-ohjelman profiilin mukaisesti opettajan työn yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kytkennät sekä elinikäinen oppiminen ovat keskeisiä tekijöitä pedagogisen asiantuntijuuden rakentamisessa.

Osaamisen ja asiantuntijuuden kehitystä voidaan jäsentää kolmella tasolla. Ensimmäisen tason muodostaa työskentely yksittäisten oppijoiden ja ryhmien oppimisprosessien tukemiseksi. Toisena on yhteisötaso, johon liittyy yhteisön kehittäminen vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kolmantena on yhteiskunnan ja kulttuurin taso. Pedagogisissa opinnoissa kehitetään valmiuksia työskennellä kaikilla näillä tasoilla ja tarkastella opetustyötä joustavasti eri tasojen näkökulmista.

Edellä kuvatun laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittäminen edellyttää teoreettisen asiantuntijatiedon integroimista käytännön osaamiseen ja ammattietiikkaan. Koulutusprosesseissa painotetaan autobiografista otetta, jossa opiskelijan elämänhistoria, kokemukset ja motiivit nähdään keskeisinä oppimisen tekijöinä. Oman toiminnan reflektoinnilla ja kokemusten jakamisella vertaisryhmässä tuetaan opettajaidenttiteetin rakentamista ja omakohtaista kasvatuseettistä ajattelua. Tällaista osaamista voidaan soveltaa erilaisissa työtilanteissa ja toimintaympäristöissä (mm. esiopetus, peruskoulu, lukio, aikuiskasvatus, korkeakoulutus). Seuraavassa on jaoteltu tarkemmin pedagogiset opinnot läpäiseviä juonteita, jotka toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa.


Pedagogisen asiantuntijuuden toimintaympäristöt ja teoreettinen osaamisen ydinalueet

1. Pedagoginen asiantuntijuus yksilötasolla
- oppimisen ja opetuksen tutkimusperustainen asiantuntijuus
- erilaisten oppijoiden kohtaaminen, opetus ja ohjaus
- oman opettajaidentiteetin rakentaminen

2. Pedagoginen asiantuntijuus yhteisötasolla
- yhteistyöosaaminen opiskelijoiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa
- yhteisön kehittämistyö, laadunarviointi, pedagoginen johtaminen
- vuorovaikutus- ja verkosto-osaaminen

3. Elinikäisen oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kulttuurinen toimintaympäristö
- toimintaympäristön muutosten ja asiantuntijatyön sidonnaisuus
- koulutusjärjestelmän ja opetustyön poliittinen ohjaus ja hallinta
- ammatin yhteiskunnallinen merkitys ja yhteiskunnallinen toimijuus


Eettinen ammatillisuus

Opettajuuden kehitystä läpäisevinä periaatteina opinnoissa ovat:
- itsereflektio ja opettajaidentiteetin rakentaminen
- käytännöllinen soveltaminen ja kokeileva työtapa
- yhteisöllisyys ja dialogisuus toimintaperiaatteina
- tutkimusperustaisuus: tutkiva ote, tutkimustiedon soveltaminen ja uuden tiedon luominen esim. kehittämistoiminnan kautta

Harjoittelu oppimisympäristönä

Harjoittelu muodostaa pedagogisessa opinnoissa merkittävän oppimisympäristön. Opetusharjoittelu suoritetaan harjoittelukouluissa tai muissa oppilaitoksissa, ja se on ohjattua, arvioitua ja dokumentoitua. Harjoittelu eri oppilaitosmuodoissa tutustuttaa erilaisten organisaatioiden opetustyöhön ja toimintakulttuureihin.

Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi ja arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, joka osaa toimia kriittisesti ja reflektoivasti opetustyössä ja yhteisön kehittämisessä. Ohjattu harjoittelu tuottaa valmiuksia kohdata, opettaa ja ohjata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan erilaisia oppijoita ja edistää tasa-arvotietoisuutta luokka- ja oppilaitosyhteisössä. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti koulutusorganisaatioiden toiminta- ja johtamiskäytäntöihin. Tarkoituksena on luoda perusvalmiuksia työpaikan toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.


Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Kasvatustieteiden yksikkö