x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän ja median aineopinnot, 75 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee viestintä- ja mediatutkimuksen keskeiset osa-alueet ja hahmottaa niiden kytkeytymisen alan tutkimusperinteisiin. Hän ymmärtää osa-alueiden tutkimuksen lähtökohdat, peruskäsitteet ja ajattelutavat sekä osaa soveltaa niitä eri viestintätilanteiden ja mediamuotojen analyysiin, vertailuun ja kritiikkiin. Tutkimusopinnot suoritettuaan opiskelija on omaksunut tieteellisen ajattelun ja empiirisen tutkimuksen perusteet. Hän hahmottaa tutkimusprosessin vaiheet ja tunnistaa tutkimuksen lähestymistapojen metodologiset erot. Opiskelija hallitsee pienimuotoisen, itsenäisen tutkimuksen teon ja siitä raportoinnin sekä ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt.

Sisältö

Viestinnän ja median aineopinnot ovat 75 op ja opinnot koostuvat puheviestinnän 20 op (jaksot JOVA1-4), mediakulttuurin/ teatterin ja draaman 20 op (jaksot JOVA9-12) sekä tiedotusopin 20 op (jaksot JOVA5-8) opinnoista. Tutkimusopinnot 15 op ovat kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisiä aineopintoja ja ne käsittävät opintojaksot Tutkimustyön perusteet 5 op (JOVAT1) ja Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op (JOVAT2).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Viestinnän ja median aineopinnot

Suoritettava 75 opintopistettä
Puheviestintä 20 op
JOVA1 Esiintyminen, 5 op (2.slk)
JOVA2 Puheviestintä ryhmissä, 5 op (1.klk)
JOVA3 Interpersonaalinen viestintä, 5 op (2.klk)
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi, 5 op (2.klk)
Tiedotusoppi 20 op
JOVA6 Mediasuhteet ja toimijuus, 5 op (3.slk)
JOVA8 Median rakenteet ja sääntely, 5 op (2.klk)
Mediakulttuuri sekä teatterin ja draaman tutkimus 20 op
JOVA9 Todellisuuden esittäminen, 5 op (2.slk)
JOVA10 Identiteetti, 5 op (2.slk)
JOVA11 Kertomusten monet muodot, 5 op (2.klk)
JOVA12 Valta, 5 op (2.klk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö