x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen, 30 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan sekä ajankohtaisia että tulevaisuuden
kehittämistarpeita nuorisoalalla niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, näkee kehittämis-
tarpeet monialaisesti sekä pystyy tekemään kehittämissuunnitelmia. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida projekteja. Hän tuntee nuoruutta, nuoruuden ilmiöitä ja marginalisaatiota sekä ymmärtää, mitä ne tarkoittavat nuorisotyön kannalta. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee perusteet henkilöstöhallinnosta ja johtamisesta, tuntee perusteet työorganisaation ja henkilöstön kehittämisestä, tuntee nuorisotyön teoriaa, tutkimusta, kenttää ja käytäntöjä syvällisesti. Opiskelijalla on valmiudet toimia tiimin tai vastaavan vetäjänä tai esimiehenä, ja että opiskelija kykenee kokoamaan monialaisia verkostoja ja vetämään niiden toimintaa.

Sisältö

Moduulin opinnoissa opiskelija perehtyy nuorisotyön kehittämiseen niin teoreettisesti kuin
käytännössäkin. Hän voi tehdä kehittämisprojektin omalle työpaikalleen tai hankkimaansa
harjoittelupaikkaan. Nuorisotyön hallinnon ja johtamisen kysymyksiin perehdytään käytännön ko-kemusten ja vertaisoppimisen avulla teoreettista opetusta ja kirjallisuutta hyväksi käyttäen. Moduulin opinnoissa paneudutaan myös nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teorian pohdintaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki

Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen

Suoritettava 30 opintopistettä. Opintojaksot NUTTU21A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op ja NUTTU21B Kehittämisprojekti 5 op ovat vaihtoehtoiset opintojakso NUTTU21C Harjoittelu 10 op kanssa.
NUTTU21B Kehittämisprojekti, 5 op
NUTTU21C Harjoittelu, 10 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö