x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Moduuli 1: Nuorisotutkimus, 80 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimusmenetelmät, tuntee nuorisotutkimuksen kenttää, tietää ajankohtaiset tutkimustarpeet ja – aiheet, tuntee nuorisotutkimuksen historiaa, pystyy itsenäi-sesti hallitsemaan tutkimustyöprosessin, osaa raportoida tutkimuksensa tieteellisesti, tuntee tieteen etiikan, tuntee teoreettiset taustat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja osaa soveltaa tätä tie-toa omassa opinnäytetyössään.

Sisältö

Opiskelija perehtyy nuorisotutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin, metodologisiin kysymyksiin ja itsenäiseen tutkimuksen tekoon. Pro gradun työstäminen aloitetaan viimeistään syksyllä 2012. Tut-kimusmenetelmäopinnot aloitetaan heti ensimmäisenä lukuvuotena.
Katso tarkemmin opintojen ajoituskaaviosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki

Moduuli 1: Nuorisotutkimus

Suoritettava 80 opintopistettä
NUTTU14A Graduseminaari I, 10 op
NUTTU14B Graduseminaari II, 5 op
NUTTU1.6 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö