x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 120 op

Osaamistavoitteet

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma on monitieteinen koulutusohjelma, jossa opiskelija suorittaa maisteriopintonsa kandidaattiopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen. Mahdolliset täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Maisteriohjelman opinnoissa opiskelija perehtyy hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja johtamistyöhön ja syventää niiden teoreettista, käytännöllistä ja tutkimuksellista osaamistaan. Opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys. Maisteriohjelmassa on keskeinen sija palvelujen ylisektorisilla kysymyksillä. Eri tieteenalojen näkökulmat jäsentävät opiskelijalle laaja-alaisen kuvan hyvinvointisektorin toimintakäytännöistä ja niiden haasteista sekä mahdollistavat monitieteiset tutkimukset ja opinnäytetyöt.

Valmistuttuaan opiskelija osaa kriittisesti ja tutkimustietoon perustuen arvioida johtamisen ja kehittämisen menetelmiä ja niiden käyttöä sekä kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä ja ajattelutapoja. Maisteriohjelman opinnot kehittävät opiskelijan taitoja itsenäiseen tiedon hankitaan ja erittelemiseen sekä tiedon selkeään ja sujuvaan ilmaisuun. Opintojen aikana opiskelija kehittää itsenäisen tutkimustyön tekemisen taitojaan ja syventää tutkimusmenetelmällistä osaamistaan. Hyvinvointipalveluja koskevassa pro gradu – tutkielmassa opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkimusprosessin läpiviemisen taidot. Maisteriohjelman opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvinvointipalveluja yhteiskuntatieteellisestä, organisaatiokäyttäytymisen, liiketoimintaosaamisen ja talouden näkökulmasta sekä osaa soveltaa hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen teorioita käytännön työssä. Maisteriohjelmasta valmistuneella on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintojen aluksi opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta käy ilmi opintojen eteneminen, omat kiinnostukset, kehittämistarpeet ja itselleen sopivat oppimistavat. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään opintojen kuluessa. Tampereen yliopiston Porin yksikön www-sivuilla on lisätietoja HOPSista sekä HOPS- ja Täydentävät opinnot -lomakkeet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö