x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 120 op

Osaamistavoitteet

Sosiaaliantropologian syventävät opinnot muodostuvat teoreettisia ja meto­disia valmiuksia syventävistä opinnoista. Ne parantavat opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kriitti­seen tarkasteluun. Syventävissä opinnoissa painottuvat tiedon itsenäinen tuottaminen ja soveltaminen. Opiskeluajan jälkeen näistä taidoista on hyö­tyä erilaisissa yhteiskunnallisissa käytännöis­sä ja työelämässä. Maisterin tutkintoon kuu­luu itsenäisen tieteellisen työn eli pro gradu -tutkielman teko. Tutkielman suunnittelu alkaa orientoivalla tutkimusseminaarilla ja sen ku­luessa laadittavalla tutkimussuunnitelmalla, minkä jälkeen opiskelija voi siirtyä pro gradu -tutkielmaseminaariin. Tutkielman aihepiirin valinnalla ja tutkielmaa tukevien opintojen avulla opiskelija voi suunnata omaa yhteis­kunnallista erityisasiantuntemustaan.

Sisältö

Kirjallisuuskuulustelut voi suorittaa sekä tenttinä että esseenä. Ohjeita kuulusteluihin valmistautumiseen sekä esseen kirjoitusohjeet löytyvät www-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Syventävät opinnot

SOSAS2 Etnografinen tutkimus, 12 op
SOSAS3 Harjoittelu, 10 op
SOSAS4 Tutkielmaopinnot, 88 op
SOSAS4.2 Pro gradu seminaari, 20 op
SOSAS4.4 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö