x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aineopinnot, 52–68 ECTS

Osaamistavoitteet

Työkielten käyttövarmuus kasvaa ja lähde- ja kohdekulttuurien tuntemus syvenee. Opiskelijan käännös- ja tulkkaustaidot harjaantuvat A- ja B-työkielten välillä. Opiskelija myös perehtyy monikieliseen viestintäympäristöön. Lisäksi opiskelija tutustuu käännöstieteen pääsuuntauksiin ja saa perusvalmiudet tieteellisen tekstin tuottamiseen.

Sisältö

Aineopintojen rakenne:
- pakolliset yhteiset opinnot 22 op
- pakolliset kieliparisidonnaiset opinnot 30 op
- vapaaehtoiset yhteiset opinnot 8–16.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Vähintään 52 opintopisteen laajuisista käännöstieteen koulutusohjelman aineopinnoista on haettava kokonaismerkintä työkielen vastuuhenkilöltä (ks. koulutusohjelman verkkosivut). Opintokokonaisuus arvostellaan samoin kuin perusopinnot. Aineopintojen kokonaismerkintää haettaessa kaikki kandidaatintutkintoon kuuluvat käännöstieteen suomen opinnot sekä yksikön yhteiset opinnot on oltava suoritettuina. Yksikön yhteisistä opinnoista kandidaatintutkintoon suoritetaan vähintään yksi seuraavista: Y01 Fonetiikan peruskurssi, Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi tai Y04 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki

Aineopinnot

School of Language, Translation and Literary Studies