x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Käännösviestinnän opintojen tavoitteena on A- ja B-työkielten välinen ammattimainen käännöskompetenssi sekä valmius toimia työelämässä kääntämisen asiantuntijana ja kehittäjänä. Opiskelija perehtyy syvällisesti käännöstieteeseen ja sen tutkimusmenetelmiin sekä kehittää kykyään tehdä itsenäisesti tutkimustyötä.
Tulkkausviestinnän opintojen tavoitteena on tulkkausalan ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntemus, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet toimia työelämässä tulkkauksen asiantuntijana ja kehittäjänä.

Sisältö

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa erikoistutaan yhteen seuraavista erikoisaloista: 1) laki ja hallinto, 2) tekniikan kääntäminen ja lokalisointi, 3) kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen ja 4) tulkkausviestintä. Opiskelija voi myös henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa yhdistellä eri erikoisaloja siten, että niistä muodostuu mielekkäitä kokonaisuuksia. Tällöin on pidettävä huolta siitä, että teorian ja käytännön harjoitusten suhde pysyy samana kuin alkuperäisissä erikoisalapaketeissa. Erikoisalojen opiskelijoille suositellaan seuraavia Suomi A-työkielenä -kokonaisuuden kursseja: TRSUPM3 Asiatekstit, TRSUPM5 Yritysviestintä (laki ja hallinto); TRSUPM6B Verkkokirjoittaminen, TRSUPM5 Yritysviestintä (tekniikan kääntäminen ja lokalisointi); TRSUPM4 Luova kirjoittaminen, TRSUPM1B Suomen kielen kehitys ja variaatio (kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen); TRSUPM2 Puhetilanteet (tulkkausviestintä).
Koulutusohjelmaan kuuluvat pakolliset maisteriopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 90 opintopistettä. Nämä opinnot muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
Tutkielmaopinnot 40 op
- Tutkielmaseminaari 5 op
- Pro gradu –tutkielma 35 op
Metodiopinnot 5 op
Erikoisalaopinnot 35 op
Suomi A-työkielenä -opinnot 10 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Vähintään 80 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista annetaan kokonaismerkintä pro gradu -tutkielman hyväksymisen yhteydessä. Merkinnän antaa työkielestä vastaava professori. Kokonaismerkinnän arvosanaan vaikuttaa myös pro gradu -tutkielman arvosana: jotta syventävistä opinnoista voi saada kiitettävän tai erinomaisen arvosanan (4 tai 5), tutkielman arvolauseen on oltava vähintään cum laude approbatur. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi opiskelijalla tulee olla kokonaismerkintä myös FM-tutkintoon sisältyvistä suomi A-työkielenä -opinnoista (10 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Syventävät opinnot

Erikoisalat
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö