x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomi A-työkielenä, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on vahvistaa kääntäjän ja tulkin perusammattitaitoon kuuluvaa suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta ja hallintaa. Tavoitteena on myös, että opiskelija harjaantuu viestintätaitojensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomen kieltä suullisesti ja kirjallisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Hän kykenee analysoimaan tekstejä vuorovaikutuksen, sisällön ja kielen kannalta. Lisäksi opiskelija tuntee kielessä esiintyvää variaatiota sekä hallitsee puhekielen ja normitetun yleiskielen rekisterit. Hän ymmärtää kielen muutoksen mekanismeja ja kielenohjailun periaatteita. Hän osaa käyttää kielioppaita ja pystyy perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista sekä kykenee huoltamaan omia ja muiden tekstejä.

Sisältö

Kandidaatintutkintoon kuuluu viisi pakollista opintojaksoa: Suomi kääntäjän työkielenä, Suomen kielen rakenne, Kielenhuolto, Tekstinhuolto ja Tieteellinen kirjoittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Opintokokonaisuuden opintojaksoista arvioidaan arvosanalla Suomen kielen rakenne ja Kielenhuolto. Näistä opintojaksoista on saatava vähintään 3 (hyvä), sillä ne muodostavat perustan muille suomen opinnoille ja ovat keskeinen osa kääntäjän ammattitaitoa. Muut opintojaksot arvioidaan hyväksymismerkinnällä. Hyväksytyn suorituksen taso määritellään kunkin kurssin yhteydessä.

Opintokokonaisuudesta annetaan erillinen kokonaismerkintä (hyväksytty). Kokonaismerkintä haetaan oppiaineen lehtoreilta, kun kandidaatintutkintoon vaadittavat suoritukset on saatu valmiiksi.

Lisätiedot

Kursseille voidaan ottaa vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoita. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla pienryhmiä muodostettaessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Käännöstiede (suomi) (Käännöstiede (suomi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomi A-työkielenä

TRSUPK1 Suomen kielen rakenne, 2 op
TRSUPK2A Kielenhuolto, 2 op
TRSUPK2B Tekstinhuolto, 2 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö