x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteet

Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija
- perehtyy opetuksen ja oppimisen didaktisiin ja kasvatuspsykologisiin perusteisiin, kasvatuksen historian ja kasvatussosiologian perusteisiin
- kehittää edellytyksiään pedagogiseen vuorovaikutukseen
- oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta huomioon ottamalla oppilaiden ikäkausi, opetussuunnitelma ja toimintakonteksti
- kehittää valmiuksiaan yhteistyöhön kollegojen, kotien ja muiden opiskelijalle tärkeiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi ja arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, joka osaa tarkastella omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaan opetus- ja oppimistilanteissa rakentavan kriittisesti ja reflektoivasti. Opettajan pedagogiset opinnot tuottavat opiskelijalle valmiuksia kohdata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita sekä opettaa, ohjata ja kasvattaa heitä koulutuksen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa

Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot ovat osa kasvatustieteen pääaineopintoja. Opettajan pedagogisista opinnoista 30 opintopistettä sisältyy lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavaan kandidaatintutkintoon ja 30 opintopistettä syventäviin opintoihin. Opinnoista 20 opintopistettä on ohjattua harjoittelua, joka sisältää portfoliotyöskentelyä ja opiskelijan oman opetuksen ja oppimisen asiantuntijuutensa kehittämistä.

Opintojen suorittaminen antaa yleisen pedagogisen opettajakelpoisuuden opetustehtäviin. Opettajakelpoisuuden edellytyksenä on myös maisterin tutkinto. Muut opettajalta edellytettävät kelpoisuusvaatimukset, kuten vaatimukset opetettavan aineen aineenhallinnasta, vaihtelevat oppilaitoksittain (ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen yhteydessä suoritetut opettajan pedagogiset opinnot antavat perustan toimia varhaiskasvatuksen eri koulutustehtävissä

Muista yliopistoista valmistuneiden kasvatustieteen kandidaattien (lastentarhanopettajan koulutus) osalta määritellään maisteriopintojen alussa KK-tutkinnosta hyväksiluettavien pedagogisten opintojen laajuus ja mahdollisten lisäopintojen laajuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö