x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on valmistuttuaan laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön erilaisissa oppilaitoksissa ja eri koulutusasteilla. Opettajan on osattava toimia siten, että hän ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset.

Sisältö

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Opettajan ja kasvattajan työ on vaativaa, mutta samalla myös mielekästä, vaihtelevaa ja arvostettua. Kehitys ja työssä oppiminen ovat opettajana menestymisen ja viihtymisen tärkeitä edellytyksiä. Opettajuus kehittyy ja muuntuu koulutuksen ja työn mukana. Siksi opettajankin on tärkeää omaksua elinikäisen oppimisen ja työyhteisönsä kehittäjän asennoituminen. Aineenopettajan koulutusta ohjaa näkemys opettajasta kasvatustieteen ja oman opetusalansa asiantuntijana. Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista, didaktisista opinnoista ja opettajaharjoittelusta. Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä opinnot suoritetaan kahdessa vaiheessa: Kasvatustieteen perusopinnot ovat kandidaattivaiheen opintoja ja aineopinnot maisteritutkinnon osa. Aineenopettajakoulutusyksikön järjestämässä kasvatustieteen maisterin tutkinnossa opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät tutkinnon pääaineeseen.

Opettajan tulee suhtautua työhönsä ja työyhteisöönsä tutkivasti. Ilman tutkimuksellista otetta on vaikea ymmärtää kasvatuksen moniulotteisuutta ja vastata koulun muutokseen. Opettajan ammatillisen kasvun ytimenä on teoreettisen tietämyksen ja käytännön kokemusten yhteys. Keskeisintä opettajuuteen kasvamisessa on oman ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksen tiedostaminen ja kehittäminen. Tietojaan, valmiuksiaan ja osaamistaan kehittävä opettaja ottaa huomioon erilaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeet sekä yhteiskunnan muutosten luomat vaatimukset. Yksi koulutuksen toteuttamisen tärkeimmistä periaatteista on dialogisuus. Sen ytimenä on opettajien ja opiskelijoiden välinen avoin vuorovaikutus. Tutkivan dialogin syntyminen edellyttää osallistujien erilaisuuden ja heidän erilaisten näkemystensä kunnioittamista ja dialogiin sitoutumista. Avoin dialogi auttaa jäsentämään opettajan toiminnan perusteita ja erilaisia kasvatuskäytänteitä yhteiskunnallisessa ja historiallisessa kontekstissa.

Ainedidaktiikassa puolestaan tutkitaan eri oppiaineiden opettamisen ja oppimisen problematiikkaa. Ainedidaktiikan opinnot, käytännön opetustyöstä saatu kokemustieto ja niitä arvioiva pohdinta palvelevat opiskelijan oman didaktisen käyttöteorian kehittämistä. Opiskeluun kuuluu olennaisena osana eri oppilaitoksissa toteutettava, ohjattu opettajaharjoittelu. Opettajaopiskelijoille pyritään tarjoamaan kokemuksia eri-ikäisten ja erilaisten opiskelijoiden opettamisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointi perustuu koulutuksen yleisiin päämääriin ja opintojaksojen tavoitteisiin.

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen korvaavuus:
Suoritetut kasvatustieteen perusopinnot korvaavat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat kasvatustieteen perusopinnot. Suoritetut kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen aineopinnot korvaavat kurssit TOKLA1 Yleispedagogiikka 4 op ja TOKLA7 Valinnaiset opinnot 3 op. Päätoiminen vähintään 3 vuoden opettajakokemus korvaa osan opetusharjoittelusta erillisen HOPSin mukaan. Vastuuhenkilö on didaktiikan lehtori.

Aineenopettajan kaksoistutkinto:
Cumbrian yliopistossa suoritetut opettajaopinnot täydennetään Tampereen yliopistossa seuraavilla opettajan pedagogisilla opinnoilla henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määriteltävällä tavalla:

TOKLA5 Yleisharjoittelusta Opetus- ja koulutushallinnon perusteet 1 op,
TOKLS15 Syventävästä harjoittelusta 4 op henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö