x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA5 Tutkimusharjoitukset, 12 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tutkimusprosessiin, tutkimusmenetelmiin, ongelmanasetteluihin, analyyttiseen ajatteluun, tulosten arviointiin ja raportointiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmius tutkimusprosessin itsenäiseen läpiviemiseen sekä ymmärrys laadullisesta ja määrällisestä tutkimusotteesta.

Sisältö

Kurssi jakaantuu kahtia laadulliseen ja määrälliseen tutkimusotteeseen. Opiskelija tutustuu molempiin näkökulmiin. Opiskelijat määrittelevät pienryhmissä oman kiinnostuksensa perusteella relevantin tutkimustehtävän ja toteuttavat sen. Kurssin aikana opiskelija saa perusvalmiudet tutkimustehtävän määritykseen ja rajaukseen, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, tulosten esittämiseen ja tieteelliseen raportointiin. Lisäksi opiskelijalle karttuu ryhmä- ja seminaarityöskentelytaitoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
avaa kaikki

Tutkimusharjoitukset

Johtamiskorkeakoulu