x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 120 op

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälisen politiikan teoreettisen ja metodisen keskustelun sekä kansainvälisen politiikan ilmiöiden itsenäisen ja tieteellisen analyysin sekä tutkimustulosten tehokkaan raportoinnin. Pro gradu –tutkielmassa ja muissa erikoistumisopinnoissa on saavutettu hyvä asiantuntemus. Mahdollinen harjoittelu tai muut vapaavalintaiset opinnot ovat vahvistaneet myös opiskelijan käytännöllisiä valmiuksia.

Sisältö

Syventävien opintojen tieteenalan yleisissä teoriaopinnoissa (KVPOS1) ja metodiopinnoissa (KVPOS2) perehdytään tieteenalakeskusteluun ja luodaan siten pohjaa oman pro gradu -tutkielman sijoittamiseen tieteenalan kokonaiskenttään sekä sen metodeihin. Opiskelija suorittaa vähintään yhdeltä painopistealalta syventävät teoria- ja sisältöopinnot maailmanpolitiikan, Eurooppa-opintojen tai rauhan- ja konfliktintutkimuksen vaatimusten mukaisesti (KVPOS3-KVPOS5). Näiden jaksojen suorittamisen voi aloittaa jo ennen aineopintojen kohdan KVPOA6 valmistumista. Ensimmäisessä seminaarissa esitetään gradun tutkimussuunnitelma ja toisessa osa valmistumassa olevaa gradua. Syventävien yleiset jaksot (KVPOS1/KVPOS2/KVPOS3-KVPOS5) on syytä suorittaa ennen graduseminaarin aloittamista. Seminaarityöskentelyä (KVPOS6) ei ole myöskään syytä aloittaa ennen kuin gradun aihe on selvillä ja sitä pystyy päätoimisesti kirjoittamaan. Vapaavalintaisina syventävinä opintoina (KVPOS8) voidaan hyväksyä harjoittelu, toisen erikoistumisalueen opintoja tai muita korvaavia opintoja sopimuksen mukaan.

Vapaaehtoisen harjoittelun tulee tapahtua oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa ja kestää vähintään 2 kk. Harjoittelu voidaan poikkeustapauksessa tehdä ylimääräisenä suorituksena (10 op). Harjoittelusta tai vastaavasta suorituksesta on kirjoitettava raportti kirjallisten töiden oppaassa (ks. oppiaineen kotisivut) annettavien ohjeiden mukaisesti. Harjoittelua vastaavana suorituksena voidaan hyväksyä siihen rinnastettavat syventävien opintotavoitteita edistävät suoritukset (kuten tieteellisen konferenssin järjestämiseen osallistuminen) ja myös työkokemus samoin ehdoin ja käytännöin kuin harjoittelukin. Vain yksi harjoittelu tai siihen rinnastettava korvaava suoritus on mahdollinen.

Kullakin maisteriopiskelijalla on oma tutoropettaja, joka toimii myös pro gradu –tutkielman ohjaajana. Tutoropettaja valitaan pro gradu –tutkielman suuntautumisen mukaisesti (erikoistumisalan ja/tai ohjaajan henkilökohtaisen asiantuntemuksen tai tämän tutkimushankkeiden perusteella) esimerkiksi teemaseminaarissa saatujen virikkeiden pohjalta. Tutoropettajan kanssa keskustellaan ja suunnitellaan syventävien opintojen kulkua ja seurataan opintojen toteutumista. Tutoropettaja päättää korvaavien suoritusten hyväksymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Syventäviin opintoihin, erityisesti kaikkiin pro gradu -tutkielmaan liittyviin, on syytä varata aikaa päätoimista työtä varten. Myös muut opinnot on syytä ajoittaa niin, että ne eivät muodostu tutkielman tekemisen ja siihen tähtäävän prosessin haittatekijäksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu