x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen kieliopinnot

Sisältö

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen kieliopinnot

Kandidaatin tutkinto 21 op

Laskentatoimi, markkinointi, vakuutustiede, vero-oikeus, yrityksen hallinto, yritysjuridiikka, kansantaloustiede

Suomen kieli 3 op
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Yrityksen kirjallinen viestintä 1 op

Ruotsin kieli 6 op
Talousruotsi I

1. vieras kieli 6 op
2. vieras kieli 6 op

Maisterin tutkinto 6 op

Syventävät opinnot
Laskentatoimi, markkinointi, vakuutustiede, vero-oikeus, yrityksen hallinto, yritysjuridiikka

Kandidaatin tai maisterin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy kotimaisten kielten lisäksi vähintään kahden vieraan kielen sekä kirjallisen että suullisen taidon opinnot.

Suomen kielessä opiskelijan tulee suorittaa 3 opintopisteen laajuiset yrityksen kirjallisen viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen opinnot.

Ruotsin kielessä opiskelijan tulee suorittaa vähintään 6 opintopisteen laajuiset talousruotsin opinnot.

Ensimmäisen vieraan kielen laajuus on vähintään 6 opintopistettä ja kielen pohjana ovat lukion A-kielen tai vastaavan tasoiset opinnot (kielitaito tasolla B1-B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Valittavina kielinä ovat talousenglanti ja taloussaksa.

Toisessa vieraassa kielessä valittavina ovat englanti, saksa, ranska, venäjä, italia, espanja, kiina, japani, portugali ja arabia. Vaatimuksena on vähintään 6 opintopisteen laajuinen kielen jatkokurssi. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa ennen jatkokurssia kyseisen kielen alkeiskurssi, tämä alkeiskurssi on sisällytettävissä kandidaatin tutkintoon vain minimilaajuuden (180 opintopistettä) ylimenevinä opintoina.

Kielikeskuksen tarjoamia valmennuskursseja, kertauskursseja tms. ei voi käyttää tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin ja ne voivat sisältyä tutkintoon vain minimilaajuuden (180 opintopistettä) ylimenevinä opintoina.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa kieliopintoja syvennetään vähintään 6 opintopisteellä siten, että jatketaan aikaisemmin kandidaatin tutkintoon sisältyneitä talousruotsin, talousenglannin, taloussaksan tai toisen vieraan kielen kieliopintoja seuraavan tason kursseilla eteenpäin. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opiskelijat suorittavat näiden sijaan heille erikseen suunnitellut 6 opintopisteen laajuiset oikeustieteelliset ruotsin ja englannin kielen opinnot.

Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoiden tutkintoon ei sisälly pakollisia kieliopintoja.

Johtamiskorkeakoulun johtaja määrää erikseen kielitaidosta, joka vaaditaan koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneilta tai koulusivistyksensä ulkomailla suorittaneilta opiskelijoilta. Lisäksi johtaja voi erityisistä syistä vapauttaa tai antaa opiskelijalle luvan poiketa edellä sanotusta vieraan kielen taidosta.

avaa kaikki
School of Management