x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kielikonsulttiopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijat pätevöityvät monipuolisiksi kielen asiantuntijoiksi, saavat luottamusta omaan asiantuntijuuteensa ja voivat testata taitojansa työelämässä. Opintojen ja erityisesti niihin sisältyvän työharjoittelun tarkoituksena on myös helpottaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään opiskelun päätyttyä.

Opetuksen perusajatuksena on yhdistää tieteellinen ja käytännöllinen näkökulma niin, että aiemmin opittuja teoreettisia tietoja yhdistetään käytännön sovelluksiin. Keskeisenä päämääränä ovat monipuoliset kielenkäyttötaidot. Opiskelijoita pyritään valmentamaan nykyaikaisten opetusmenetelmien avulla sellaisiin työskentelytapoihin, joita yrityksissä ja yhteisöissä käytetään: tiimityöhön ja tutkiviin työmuotoihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijat osaavat laatia muun muassa erilaisia liike-elämän tekstejä sekä pystyvät opastamaan yritysten ja yhteisöjen henkilöstöä kielenkäytön kysymyksissä. Lisäksi he hallitsevat tiedonhaun ja osaavat käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti.

Sisältö

Opintokokonaisuus on 25 opintopisteen laajuinen ja koostuu seitsemästä kurssista sekä työharjoittelusta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tentitään kunkin kurssin yhteydessä. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja päättyvät harjoittelujaksoon, josta opiskelijat laativat harjoitteluraportin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Edellytykset

Erillinen haku.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos