x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomi A-työkielenä, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on vahvistaa kääntäjän ja tulkin perusammattitaitoon kuuluvaa suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta ja hallintaa. Tavoitteena on myös, että opiskelija harjaantuu viestintätaitojensa jatkuvaan kehittämiseen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomen kieltä suullisesti ja kirjallisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Hän kykenee analysoimaan tekstejä vuorovaikutuksen, sisällön ja kielen kannalta. Lisäksi opiskelija tuntee kielessä esiintyvää variaatiota sekä hallitsee puhekielen ja normitetun yleiskielen rekisterit. Hän ymmärtää kielen muutoksen mekanismeja ja kielenohjailun periaatteita. Hän osaa käyttää kielioppaita ja pystyy perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista sekä kykenee huoltamaan omia ja muiden tekstejä.

Sisältö

Maisterintutkinnon suomen opinnot voi suorittaa valitsemallaan tavalla; mikään opintojaksoista ei ole pakollinen. Maisteriopintojen mukaan suositellaan seuraavia opintojaksoja:
- laki ja hallinto: Asiatekstit (TRSUPM3), Yritysviestintä (TRSUPM5)
- tekniikan kääntäminen ja lokalisointi: Verkkokirjoittaminen (TRSUPM6B), Yritysviestintä (TRSUPM5)
- kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen: Luova kirjoittaminen (TRSUPM4), Suomen kielen kehitys ja variaatio (TRSUPM1B)
- tulkkausviestintä: Puhetilanteet (TRSUPM2)

Vuosittainen kurssitarjonta vaihtelee koulutusohjelman voimavarojen mukaan; kaikista opintojaksoista ei järjestetä opetusta joka lukuvuosi. Opintojaksoihin, jotka voi suorittaa itsenäisin työmuodoin, on laitettu merkintä tästä mahdollisuudesta (ks. vaadittavat opintosuoritukset).

Monet opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista voi suorittaa itsenäisesti, esimerkiksi esseinä, harjoitustöinä tai kirjatentteinä. Valinnaisiksi opinnoiksi käyvät opintojaksot myös esimerkiksi suomen kielen, yleisen kielitieteen ja fonetiikan oppiaineiden tai puheopin, historian, tiedotusopin, taideaineiden ja musiikintutkimuksen laitosten opetusohjelmasta. Lisätietoja itsenäisistä työmuodoista ja suosituksia kokonaisuuteen sopivista kursseista saa koulutusohjelman suomen opettajilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Opintojaksot arvioidaan numeerisesti tai hyväksymismerkinnällä. Arviointiperusteet on ilmoitettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Opintokokonaisuudesta annetaan erillinen kokonaismerkintä (hyväksytty). Kokonaismerkintä haetaan oppiaineen lehtoreilta, kun maisterintutkintoon vaadittavat suoritukset on saatu valmiiksi.

Lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille. Tietyin edellytyksin opintoja voi suorittaa myös syventävissä opinnoissaan käännösviestintään suuntautuvat pohjoismaisten kielten ja ranskan kielen opiskelijat.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Käännöstiede (suomi) (Käännöstiede (suomi))
avaa kaikki

Suomi A-työkielenä

Suoritettava 10 opintopistettä
TRSUPM2 Puhetilanteet, 3 op
TRSUPM3 Asiatekstit, 2 op
TRSUPM4 Luova kirjoittaminen, 2 op
TRSUPM5 Yritysviestintä, 2 op
TRSUPM6B Verkkokirjoittaminen, 2 op
TRSUPM8B Käännössuomen tutkimus, 2–4 op
TRSUPM9B Tekstintutkimus, 2–4 op
TRSUPM9 Työharjoittelu, 1–4 op
TRSUPM8 Muita opintoja, 1–8 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos