x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot, 40–45 op

Osaamistavoitteet

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot perehdyttävät teknisen viestinnän tieteellisiin ja ammatillisiin erityispiirteisiin, kehityslinjoihin ja trendeihin. Erikoistumisopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet teknisen viestinnän asiantuntijatehtäviin. Mikäli opiskelija haluaa tehdä pro gradunsa teknisen viestinnän aihealueesta opintoja seuraavana vuonna, hän saa myös valmiudet teknisen viestinnän jatkotutkimukseen. Teknisen viestijän työtehtäviin kuuluvat mm. käyttäjäryhmien analysoiminen, tiedonhaku sekä erilaisten teknisten dokumenttien suunnitteleminen, kirjoittaminen ja päivittäminen eri kohderyhmille.

Sisältö

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot tutustuttavat englannin- ja suomenkielisen teknisen dokumentaation konventioihin, dokumentoinnin osa-alueisiin ja prosesseihin, termityöhön sekä dokumentaation eri medioihin ja kuvalliseen ilmaisuun. Erikoistumisopinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa: yhteistyömuotoja ovat vierailuluennot, työharjoittelu, yrityskäynnit ja yritysten tarpeisiin tehtävät tutkielmat.

Erikoistumisopintojen laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta erikseen tehtävän sopimuksen mukaan, jolloin erikoistumisopintojen kokonaislaajuus on 45 opintopistettä. Pro gradu -tutkielma sijoittuu kuitenkin aina omaan pääaineeseen.

Kurssit TECHS1-TECHS11 suoritetaan ensimmäisenä vuonna ja tutkielmaopinnot TECHS12 ja ENGFS5b/TRENSM5b (tai muun pääaineen tutkielmakoodi) toisena vuonna. Suurin osa kursseista pidetään suomeksi. Kurssien yhteydessä mainittu kirjallisuus on lainattavissa teknisen viestinnän omasta pienkirjastosta teknisen viestinnän lehtorin huoneesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Erikoistumisopintojen numeerinen arviointi muodostuu arvosanallisten kurssien keskiarvon mukaan.

Edellytykset

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Lisätiedot

Tekninen viestintä on monitieteinen ala, joka yhdistelee aineksia mm. kieli- ja käännöstieteistä,
psykologiasta, graafisesta suunnittelusta ja käytettävyystutkimuksesta. Teknisellä
viestinnällä tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan, suunnitellaan ja välitetään teknistä informaatiota. Sen tavoitteena on ohjata ja kuvailla tieteellisiä tai teollisia prosesseja ja mekanismeja.

Käännöstieteen englannin, englantilaisen filologian, käännöstieteen saksan ja käännöstieteen venäjän oppiaineiden kanssa on sovittu, että erikoistumisohjelmaan hyväksytty opiskelija voi tehdä tutkielmansa niin halutessaan teknisen viestinnän aihealueesta. Jos opiskelija tekee tutkielmansa teknisen viestinnän aihealueesta, maisterintutkielmaseminaari suoritetaan tekniseen viestintään ja pro gradu -tutkielma pääaineeseen teknisen viestinnän aihealueesta. Mikäli pro gradu -tutkielma tehdään teknisen viestinnän aihealueesta, teknisen viestinnän tutkielmien ohjausvastuu on yhteinen siten, että pääaineen professori hyväksyy tutkielman aiheen ja toimii toisena tarkastajana ja käytännön ohjausprosessista vastaa teknisen viestinnän lehtori. Teknisen viestinnän pro gradu -tutkielman tekevä opiskelija osallistuu teknisen viestinnän tutkielmaseminaariin (TECHS12), jota vetää teknisen viestinnän lehtori. Lisätietoa saa pääaineiden opetussuunnitelmista. Erikoistumisopinnot sijoittuvat muilta osin maisterin tutkintoon kuuluviin vapaasti valittaviin opintoihin; ne eivät korvaa pää- tai sivuaineen syventäviä opintoja.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot aloitetaan joka toinen vuosi syksyllä ja niihin on saman vuoden keväällä erillinen haku. Edellytyksenä ohjelmaan valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut aineopinnot käännöstieteen englannissa tai englantilaisessa filologiassa (joko pää- tai sivuaineena). Teknisen viestinnän opinnoista saa tarkempia tietoja verkko-osoitteesta http://www.uta.fi/laitokset/kielet/sivuaineet/tc/index.html.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos