x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemian perus- ja aineopinnot (2018-2019), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Tässä kuvattu kemian opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu lukuvuodelle 2018-2019.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa valinnaisina opintoina joko kemian perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) ns. vierailevana opiskelijana (JOO-opinnot). Perus- ja aineopinnot muodostavat yhdessä vähintään 60 op:n laajuisen opetettavan aineen kokonaisuuden. Kokonaismerkinnät haetaan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti opintokoordinaattorilta (mtt-studies@uta.fi).

Kemian opetus tapahtuu TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Resurssisyistä kemian opintojaksoille voidaan ottaa Tampereen yliopiston opiskelijoita vain rajoitettu määrä, joten opiskelijamäärää voidaan joutua karsimaan. Opintoihin hakeutumisesta ja hakuajoista on tarkempia tietoja yliopiston ja tiedekunnan opiskeluohjeissa.

Opintojaksojen yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu TTY:n opinto-oppaassa. Opintojaksojen koodit TaY:n ja TTY:n opinto-oppaissa saattavat erota hieman toisistaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ennen tämän opetussuunnitelman voimassaoloa aloitettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista ohjeistaa TTY.

Kemian opinnoista vastaavana opettajana toimii TTY:n yliopistonlehtori Elina Vuorimaa-Laukkanen. Kokonaisuuteen kuuluvien valinnaisten opintojaksojen valinnasta voi keskustella yliopistonlehtori Vuorimaan kanssa. Hänen kanssaan on myös mahdollista sopia muun kuin opetussuunnitelmassa vahvistetun opintojakson hyväksymisestä valinnaiseksi opintojaksoksi.

avaa kaikki

Kemian perus- ja aineopinnot (2018-2019)

Kemian perusopinnot 25 op
KEMI61410 Laaja kemia 1, 4 op
KEMI61420 Laaja kemia 2, 4 op
KEMI61430 Laaja kemia 3, 4 op
KEMI62050 Kemian perustyöt, 6 op
KEMI62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op
Kemian aineopinnot 35 op
Pakolliset aineopinnot 32 op
KEMI62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
KEMI62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op
KEMI63100 Polymeerikemia, 5 op
KEMI63150 Polymeerikemian työt, 5 op
Muut aineopinnot 3 op
Suoritettava 3 opintopistettä
KEMI21000 Biokemia I, 4 op
KEMI64046 Organic Chemistry 2, 4 ECTS
KEMI64200 Metallien kemia, 3 op
KEMI64256 IR-spektroskopia, 2 op
KEMI64407 NMR-spectroscopy, 3 ECTS
KEMI65107 Photochemistry, 4 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta