x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Basic Studies in Social Sciences, 25 ECTS

Learning outcomes

Opiskelijalla on sosiaalitieteiden ja yhteiskunnan tarkastelun perustiedot ja -taidot.
Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä, teorioita ja lähestymistapoja, ymmärtää eri suuntausten samankaltaisuuksia ja eroja. Hän tuntee lähemmin kahden eri sosiaalitieteen lähtökohtia.
Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja hänellä on tutkimukseen tukeutuva yleiskäsitys suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kehityksestä.
Opiskelija hallitsee sosiaalitieteiden yliopisto-opiskelun perusteet, erityisesti aktiivisen seminaarityöskentelyn käytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa referoida ja arvioida tutkimuskirjallisuutta sekä perehtyä itsenäisesti valitsemaansa yhteiskunnalliseen aiheeseen. Hän osaa koota tutkimustietoa ja kirjoittaa pienimuotoisen tieteellisen tekstin.
Opiskelijalla on valmiudet aineopintojen opiskelun aloittamiselle.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following modules

Faculty of Social Sciences
expand all

Basic Studies in Social Sciences

YKYYHT2 Measuring society, 5 ECTS
SOS4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
2 elements from below
SOS4.1 Social Policy, 5 ECTS
SOS4.2 Social Psychology, 5 ECTS
SOS4.3 Sociology, 5 ECTS
SOS4.4 Gender Studies, 5 ECTS
SOS4.5 Social Anthropology, 5 ECTS
Faculty of Social Sciences