x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sukupuolentutkimuksen opintosuunnan opiskelija osaa analysoida, miten sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät yhteiskunnallisia rakenteita, kulttuurisia käytäntöjä, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja identiteettejä. Opiskelija osaa soveltaa feministisiä käsitteitä ja tutkimusotteita, muodostaa tutkimusongelmia, hankkia ja käyttää erilaisia aineistoja, esittää analyysinsa kirjallisesti ja suullisesti tieteellisesti järjestyneellä tavalla, ja perustella tutkimukselliset valintansa. Näitä tietojaan ja taitojaan hän osaa soveltaa myös ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä.

Sukupuolentutkimuksen opintosuunnan valinneesta yhteiskuntatieteiden maisterista valmistuu sukupuolikysymysten asiantuntija, joka osaa toimia julkisen hallinnon, liike-elämän, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan tehtävissä paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hänellä on taito kriittisesti havainnoida ja analysoida sukupuolittavia ja seksualisoivia yhteiskunnallisia rakenteita ja käytäntöjä ja esittää muutoksen mahdollisuuksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot

Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta