x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipsykologian syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sosiaalipsykologian opiskelija on asiantuntija sosiaalisen vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden, alueella. Hänellä on erityisosaamista ja ammatillista asiantuntijuutta sellaisilla alueilla kuten minuus ja identiteetti, lapsuus ja perhe, vuorovaikutus työelämässä, psykososiaalinen hyvinvointi, päihdeongelmat sekä sosiaalitieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.
Valmistuvat maisterit tuntevat näitä aloja koskevan tutkimuksen historiaa, ajankohtaisia kehityssuuntia, käytännön sovellusalueita ja ovat erikoistuneet jollekin valitsemalleen erityisalalle. Heillä on sosiaalipsykologian näkökulmaan perustuvat asiantuntijavalmiudet etsiä, analysoida, jäsentää ja tuottaa sosiaalisiin ilmiöihin liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa tutkimuksesta saatua tietoa käytännön työelämässä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalipsykologian syventävät opinnot

Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta