x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitikan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvalla sosiaalipolitiikan opintosuunnan opiskelijalla on monipuoliset tiedot ja taidot tutkia, arvioida ja kehittää sosiaalipoliittisia käytäntöjä. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa sosiaalipoliittisesti mielekkäitä tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida tarvittava kirjallinen ja empiirinen tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän on asiantuntija, joka havaitsee, analysoi ja ratkaisee hyvinvointiin, sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja käytäntöihin sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Hän kykenee toimimaan asiantuntijana julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja asiantuntijatehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hänellä on taito esittää vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja ajatustavoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaalipolitikan syventävät opinnot

Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta