x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologian syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sosiologian opintosuunnan opiskelija ymmärtää yhteiskuntaa kokonaisuutena ja osaa analysoida yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti ja kriittisesti yhteiskunnallista ja tieteellistä keskustelua. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa sosiologisesti mielekkäitä tutkimusongelmia, koota ja analysoida tarvittava tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän kehittyy asiantuntijaksi, joka kykenee havaitsemaan, analysoimaan ja arvioimaan yhteiskunnan toimintaa. Hänellä on taito tunnistaa, tulkita ja kyseenalaistaa yhteiskuntaa koskevia uskomuksia ja esittää vaihtoehtoja vallitseville ajatustavoille ja käytännöille. Hän kykenee toimimaan johto- ja asiantuntijatehtävissä erityisesti tutkimuksen, hallinnon, tiedotuksen ja koulutuksen aloilla julkisen hallinnon piirissä, järjestöissä ja yrityksissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hän osaa esittää omat perustellut näkemyksensä ja kommentoida rakentavasti ryhmän toisten jäsenten töitä ja esityksiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiologian syventävät opinnot

Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta