x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipsykologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalipsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva sosiaalipsykologiasta tieteenalana. Hän tuntee keskeisiä tapoja teoretisoida ja tutkia minuutta, identiteettiä, vuorovaikutusta, sosiaalisia suhteita, kielellistä toimintaa, ryhmäprosesseja ja ryhmien välisiä suhteita. Opiskelija osaa soveltaa teoreettista tietämystä käytännön elämään ja havainnoida ja analysoida sosiaalisen maailman ilmiöitä sosiaalipsykologisesti.

Sisältö

Kokonaisuuteen sisältyy neljä opintojaksoa. Ensimmäinen opintojakso (SOS6.2.1) käsittelee sosiaalipsykologian keskeisiä teorioita ja näkökulmia. Muissa opintojaksoissa perehdytään sosiaalipsykologian ydinalueisiin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta