Sosiaaliantropologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti sosiaaliantropologisia tapoja tarkastella yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja käsitteellistää niitä. Hän tuntee erilaisia antropologian osa-alueita ja keskusteluja. Hänellä on myös ymmärrys antropologialle erityisestä tavasta tehdä empiiristä tutkimusta ja liittää sitä teoreettiseen keskusteluun.

Sisältö

Kokonaisuudessa perehdytään antropologian eri osa-alueisiin etnografisten tapaustutkimusten ja teoreettisen keskustelun avulla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Sosiaaliantropologia

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta