x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian aineopinnot, avoin yliopisto-opetus, 35–60 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusopintoja syvemmin historiallisen tutkimuksen ja tiedon ominaispiirteitä. Opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiantutkimuksen suuntauksia.

Sisältö

Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2021. Opetussuunnitelmakausi / opinto-oppaat vaihtuvat syksyllä 2019 jonka jälkeen opintojen sisältöihin, tenttikirjoihin ym. tulee muutoksia. Opintoja voi kuitenkin tehdä ja opintokokonaisuuden koostaa myös kahden eri opetussuunitelmakauden aikana.

Historian tutkinto-ohjelman aineopintojen kokonaislaajuus on 60 op. Tampereen yliopistossa tutkinto-opiskelijoina historian tutkinto-ohjemassa opiskelevat tekevät opinnot 60 opintopisteen laajuisina. Koko aineopintokokonaisuus (60 op) on tarjolla myös avoimina yliopisto-opintoina.

Historian aineopinnoista on myös suppeampi 35 opintopisteen versio. Yhdessä edeltävien perusopintojen (25 op) kanssa se muodostaa aineenopettajille kokonaisuuden (yht. 60 op) joka antaa historiasta toisen opetettavan aineen pätevyyden. Luokanopettajille ko. opinnot tuovat ns. kaksoiskelpoisuuden eli aineenopettajan kelpoisuuden historiaan. (lisätietoja pätevyysvaatimuksista: http://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/valinnaiset-opinnot/aineenopettajakoulutus-ja-opettajan-pedagogiset-opinnot ).

35 opintopisteen aineopintoihin kuuluvat jaksot:

HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka 5 op
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 10 op
HISA3 Historian erityisala ja praktikum 10 op
HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

HUOM! Merkitse hakulomakkeelle lisätietoja kohtaan, haluatko suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen vai 60 opintopisteen laajuisina. Ota yhteyttä mikäli haluat opinto-oikeuden vain yksittäisiin jaksoihin.

Kaikki opetus tapahtuu Tampereella. Opintoja on sekä päivä- että ilta/viikonloppuopetuksena. Ilta- ja päiväopetus lomittuu tietyn vuosirytmin mukaan. Nopeimmillaan opinnot voi tehdä vajaassa kahdessa lukuvuodessa jos sen hetkisen opetuksen ajankohdat/rytmitys ovat omiin aikatauluihin sopivia. Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa kurssien sijasta myös itsenäisinä opintoina sähköisillä kirjatenteillä tai -esseillä.

Sähköinen tenttiminen: https://tenttis.uta.fi/

Historian esseeopas: http://www.uta.fi/yky/his/kaytannot/opiskeluopas/opiskelumuodot/essee.html

Osa jaksoista (etenkin kohdassa HISA2) on mahdollista suorittaa historian valtakunnallisen verkko-opetuksen http://verkko-opetus.utu.fi/historia/ kursseilla.

Ota tarvittaessa yhteyttä niin tehdään sinulle tarkempi henkilökohtaisen opintosuunnitelma. Opintojen rytmityksen (esim. vuosittaisen päivä- / ilta ja viikonloppuopetuksen ajoituksen) kysymyksiin osaa parhaiten vastata historian avointen yliopisto-opintojen vastuuopettaja Aino Katermaa: http://www.uta.fi/yky/his/yhteystiedot/henkilo.html?id=8&lang=fi

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, sillä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Hakukelpoisia opintoihin ovat henkilöt, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna:

-historian perusopinnot kokonaan (25 op)

Opiskelijaksi voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös, jos perusopinnoista puuttuu yksi tai kaksi jaksoa ja niiden suorittamiseen on esittää suunnitelma.

Perusopintokokonaisuuden kokonaisarvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5). HISP1 Johdatus historiantutkimukseen (tai aiempien opetussuunnitelmien vastaavan kurssin tai muun yliopiston vastaavan kurssin) arvosanan tulee myös olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5).

Jos perusopinnot on suoritettu jonkun muun kuin Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan, perusopintojen vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Toimita perusopintojesi todistusjäljennös yliopistoon (opintosihteerille, yhteystiedot alla) mahdollisimman nopeasti hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Historian aineopinnot, avoin yliopisto-opetus

HISA3 Historian erityisala ja praktikum 0–10 op
HISA3B Praktikum, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta