Opinto-oppaat 2017–2018
Historia opetettavana aineena, avoin yliopisto-opetus, 60 op

Sisältö

Historian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op, sisältäen opintojaksot: HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka 5 op, HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 10 op, HISA3 Historian erityisala ja praktikum 10 op, HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op) tuottavat opettajille ns. toisen opettavan aineen kelpoisuuden. Kts. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986

Katso tarkemmat tiedot opetustarjonnastamme historian perus- ja aineopintojen suorittamismahdollisuuksista avoimina yliopisto-opintoina.

https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta