x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee journalistiikan, kuvajournalismin ja medioidun vuorovaikutuksen perusteet. Hän on perehtynyt laajasti yhteen tutkinto-ohjelman opintokokonaisuudesta (journalistiikka, kuvajournalismi, media- ja kulttuurintutkimus tai puheviestintä) ja omaksunut sen mukaiset ammatilliset ja teoreettiset valmiudet. Hän tuntee viestinnän ja median tutkimuksen perinteet, hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa tehdä tutkimusta ohjatusti.

Sisältö

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintokokonaisuuden Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin. Sen jälkeen opiskelijat suorittavat joko journalistiikan, kuvajournalismin, media- ja kulttuurintutkimuksen tai puheviestinnän opintokokonaisuuden. Lisäksi opiskelijat suorittavat aineopintojen tutkimusopinnot ja tekevät kandidaatin tutkielman. Myös vähintäänkin kaksi tutkinto-ohjelman omaa valinnaista kurssia kuuluu aineopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintokokonaisuuden Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin. Lisäksi opiskelijat suorittavat joko journalistiikan, kuvajournalismin, median ja kulttuurintutkimuksen tai puhevistinnän opintokokonaisuuden. Tutkimusopinnot ovat kaikille yhteisiä. Aineopintojen valinnaiset opintojaksot opiskelijat suorittavat valintansa mukaan.
JOVKA Kuvajournalismin opintokokonaisuus 25 op
Opintojaksojen JOVKA1-5 lisäksi opiskelijat suorittavat JOVA19 Harjoittelu (5 op). Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja kuvajournalismin opiskelijat suorittavat vain 5 op.
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op
JOVKA5 Kuvan uudet muodot, 5 op
Tutkinto-ohjelman valinnaiset aineopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Valinnaisiksi aineopinnoiksi opiskelija voi ottaa esimerkiksi kaksi opintojaksoa media- ja kulttuurintutkimuksen tai puheviestinnän opintokokonaisuudesta tai opintojakson JOVKA1 Johdatus visuaaliseen kulttuuriin tai valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevia teatterityön tutkinto-ohjelman opintojaksoja tai vaihdossa suoritettuja opintoja. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat vain yhden valinnaisen aineopintojen opintojakson (5 op).
Viestintätieteiden tiedekunta