x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
-tuntee venäläisen yhteiskunnan instituutiot ja osaa toimia venäläisessä ympäristössä
-osaa etsiä tietoa ja käyttää lähteitä kriittisesti
-tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä
-tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
-tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina

VENA2 Kieliharjoittelu, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta