x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen perus- ja aineopinnot, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kielen rakennetta ja tuntee rakenteen analyysissa tarvittavat termit. Lisäksi hän osaa analysoida kielen avulla ilmaistavia merkityksiä ja kielenkäyttöä erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää lähtökohdat, joista kieltä ja kielenkäyttöä voidaan ohjailla.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielen muutosta, tunnistaa ja paikantaa alueellisen variaation tyypit sekä tietää, miten kieli tilanteisesti varioi. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstilajeja ja varioida tekstejä eri näkökulmia ilmaisevilla kirjoitusstrategioilla. Hän osaa analysoida sanojen, lauseiden ja tekstien merkityksiä sekä kieli-intuition että eri teoreettisten näkemysten mukaan. Hän pystyy operationalisoimaan yksinkertaisia tutkimusongelmia ja tekemään pieniä aineistotutkimuksia. Opiskelija tuntee suomen kielen isot korpukset ja tutkimuskirjallisuutta etenkin valitsemiltaan erikoisaloilta.

Sisältö

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi on suoritettava yksikön yhteisistä opinnoista jakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet. Jakso on suositeltavaa suorittaa heti opintojen aluksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta